• BULGARİSTAN PAZARINA GİRİŞ TİC. VE YAT. İMKANLARI BİL. TOPLANTISI HK. - 27/01/2021
 • Duyuru Arşivi

 • OTOPARK YÖNETMENLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMENLİKTASLAĞI HK.
 • AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDABİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI HK.
 • KAMU İHALELERİ HK.
 • KATAR ULUSLARARASI HURA FESTİVALİ 2020 HK.
 • MEKSİKA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI HK.
 • TÜRKİYE -UKRAYNA STA MÜZAKERELERİ HİZMET TİCARETİ VE YATIRIMLARIN KOLAYLAŞTIRILMASI HK.
 • 2018/2 SAYILI TEBLİĞ GÜNCELLEME HK.
 • COSME PROGRAMI -ELIIT PROJESİ HK.
 • BOSNA HERSEK TROLEYBÜS ALIMINA İLİŞKİN İHALE DUYURUSU HK.
 • TÜRKMENKİMYA İHALESİ HK.
 • TÜRKİYE-KOSOVA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI FIRSATLARI HK.
 • LÜKSEMBURG'da "CİTİ INVEST CONTROL" İSİMLİ FİRMANIN ŞÜPHE UYANDIRAN FAALİYETLERİ HK.
 • MOLDOVA - ÖZELLEŞTİRME PROJELERİ HK.
 • BOSNA HERSEK'TE DÜZENLENMESİ ÖNGÖRÜLEN ENERJİ KONULU KONFERANSLAR HK.
 • Özbekistan Yatırım Forumu 2020 Hk.
 • Gürcistan Petrol ve Gaz Kaynakları Kullanım İhalesi Hk.
 • AFRIBIF 2020 Hk.
 • Kefalet Senetleri Hk.
 • ENDONEZYA 2020 HELAL ENDÜSTRİ ZİRVESİ HK.
 • Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
 • Laos'taki Özel Ekonomik Bölgeler Hk.
 • BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi Hk.
 • Peru' da Düzenlenecek Olan Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu Hk.
 • Suudi Arabistan/BARKOD Sistemi Hk.
 • Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.
 • Automechanika Buenos Aires 2020 Hk.
 • İkili Odalar' a Üyelik Hakkında
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı BTYPK - Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları ile (NACE Kodları bazında) İlişkilendirilmesi Anketi
 • ADR ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA GÖRÜŞ HAKKINDA
 • TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI RESMİ SİTESİDİR
 • TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI RESMİ SİTESİDİR • Üye Listesi
  İletişim Platformu

  Duyurular
  Hava Durumu