Stratejik Plan

Stratejik Plan

Stratejik planı indirmek için lütfen tıklayınız.

 

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK PLANI

(2014-2017)

 

BÖLÜM 1: GİRİŞ

Dünyada özellikle son dönemde ağırlığını hissettiren küreselleşme ve teknolojik atılımlar ülkeler arası ekonomik ve siyasi ilişkilerde köklü değişikliklere yol açmıştır. Sanayi toplumunda, ülkelerin zenginliği ve ekonomik gelişmişliği; sahip olunan işgücü, ham madde ve doğal kaynaklarla ölçülürken, bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı 21. yüzyılda bu değerler yerini büyük ölçüde beyin gücü, yenilikçi düşünce, bilgi ve teknoloji üretimi gibi unsurlara bırakmıştır.

 

Dünyada yaşanan bu değişim ve gelişim doğrultusunda Türkiye’de de yeniden yapılanma, kurumsallaşma gibi ihtiyaçlardan sıkça söz edilir olmuştur. Özel sektör ve kamu kurumlarının bu değişime ayak uydurabilmeleri ve kuruluşlarına yön verebilmeleri için geleceğe yönelik olarak kendi plan ve programlarını yapmaları, uygulamaları ve sonuçlarını ölçüp değerlendirerek kuruluşlarının ve bulundukları bölgenin geleceğine yön vermeleri önemli bir yönetim anlayışı haline gelmiştir. 

 

Türkiye için, artık; günübirlik plan yapan, kısa vadeli kâr maksimizasyonuna odaklı, etik ve sosyal sorumluluktan uzak girişimci profili geçmişte kalmıştır. Yeni dönemin girişimcileri ve girişimcilerin dahil oldukları organizasyonlar; vizyon ve misyon sahibi olmak, şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkililik ve tutarlılık gibi değerleri benimsemeye başlamışlardır. Ulusal ekonomilerin küresel trendler karşısında daha kırılgan hale geldiği çağımızda girişimcilerin ve organizasyonların yerel düşünme alışkanlıklarıyla büyüme şansları giderek azalmaktadır.

 

Bu düşünceden hareketle, Tokat’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi gündeminde tutarak, verdiği hizmetlerde standartlaşmayı sağlamak, verimliliği artırmak ve değişim sürecini başlatmak amacıyla 2007 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’ne geçmiştir. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nda kalite yönetim süreci böylece başlamış olup, süreç yönetimi, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi gibi sistem kurma çalışmaları yıllar içerisine yayılarak devam etmektedir.

 

Ayrıca bu çalışmalara paralel olarak, Odamız; kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Türk Oda Hizmetlerinin Kalitesinin İyileştirilmesi" amacıyla geliştirilen "Oda Akreditasyon Sistemi"ne de dâhil olmuştur. Türk Oda Sistemi’nin, Avrupa Oda Sistemi ile entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği "Akreditasyon Sistemi" temelde, Odalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymakta, bu

hizmetlerin gerektirdiği şekilde yerine getirildiğine ilişkin olarak performans değerlendirmelerini ve bu değerlendirmeler ışığında denetimi öngörmektedir. Bu kapsamda, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası 2010 yılı ortalarında “Akredite Oda” unvanını elde ederek yönetim ve planlama sürecinde bir aşamayı daha geride bırakmıştır. Tüm süreçlerimiz ve birbirleri ile iletişimleri, performans ölçüm kriterleri çerçevesinde belirli periyotlarda izlenmekte ve gözden geçirilmektedir.

Kurumların yönetim etkinliğinin artırılmasında diğer bir önemli yöntem de stratejik planlamadır. Stratejik planlama, günümüzde, yalnız işletmeler ve kamu idareleri için değil, sivil toplum kuruluşları için de artık bir gereklilik halini almıştır. Stratejik planlama bir yandan mali yönetime etkinlik kazandırırken, bir yandan da kurumsal kimliğin ve kültürün geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Stratejik planlama yoluyla hizmet kalitesi ve verimliliği arttırılmakta, bütçe planlaması daha etkin ve somut olarak yapılabilmekte, hedefler ve planlar somut iş programlarına dönüştürülebilmektedir.

 

Odamızın, 2009-2013 Stratejik Planı da göz önünde bulundurularak yaklaşık beş aydır kendi bünyesinde, Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımızın aktif katılımlarıyla, iç ve dış paydaşlarımızın da görüşleri alınarak, 2014–2017 dönemi Stratejik Planı, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal ve bölgesel hizmetlerini ve faaliyetlerini geliştirmeye yönelik olarak oluşturulmuştur.

 

2010-2013 döneminde Stratejik planlama ile başlayan stratejik yönetim sistemini sürdürülebilir bir hale getirmek, üyelerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve gelecek dönem hedeflerimizi bu beklentiler doğrultusunda planlanmak ve uygulanmak amaçlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI

 

Günümüzde gözlenen hızlı değişimler kurum, kuruluş ve firmaları uzun dönemli önlemler almaya zorlamaktadır. Etkili bir yönetim anlayışı, birbiri ile tutarlılığı sağlanmış stratejik yaklaşımları artık daha çok gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, yönetimin görevi, ortak amacı başarılabilir duruma getirmek için insanların güçlü yanlarını ortaya çıkarmak ve harekete geçirmektir. Başarı düzeyi, yönetim fikrinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle iş başarısının sürekli değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle, sorunları geçici tedbirlerle zamana yaymak yerine, onlara etkili ve kalıcı çözümler üretmek yönetimde başarı sağlamanın en önemli şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuruluşların başarılarının sürekliliği, hızlı değişimler karşısında stratejik yaklaşımlarla sorunlara çözüm sunabilmekten geçmektedir.

 

Kalite ve mükemmellik arayışının arttığı bir dünyada, üyelerine verdikleri hizmetlerin etkinliği ve verimliliğini sürekli olarak artırmaları gereken meslek kuruluşlarının stratejik yönetim kural ve ilkelerinin uygulamalarında dikkat edilmesi gereken özel boyutlar bulunmaktadır. Kurumların yeniden yapılanmasında, vizyon sahibi mevcut yönetici ve çalışanlardan bu yönde daha fazla yararlanma anlayışı, katılımcılık ve uzlaşma ilkeleri ile de tutarlı bir gereklilik haline gelmektedir.

 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, bu yönetim anlayışına paralel olarak göreve geldiği ilk günden bu yana Odamızın standartlarının tüm alanlarda yükseltilmesi, Tokat’ın ekonomik anlamda kalkınması, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir miras bırakılmasını amaçlayan etkin bir stratejik yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu amaca yönelik olarak da, 2010-2013 Stratejik Planlama çalışmalarının başlatılması yönünde stratejik bir karar alınmış, bu karar uygulamaya geçirilerek stratejik plan hazırlanmış, 2010-2013 dönemi içerisinde uygulanmış, yeni açılımların sağlanmış, kurumsal ve bölgesel anlamda yönümüz tayin edilmeye çalışılmıştır. Aynı amaca yönelik olarak 2013-2017 Stratejik Planlama çalışmaları başlatılmış, 2010-2013 Stratejik Planında belirtilen hedeflerin gerçekleşmeleri de göz önüne alınarak güncelleştirmeler yapılmış ve 2013-2017 Stratejik Planı oluşturulmuştur.

 

Stratejik Planlama çalışmalarının tüm aşamalarında; Meclis üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarla stratejik planlama ve uygulaması konusunda bilgilendirme amaçlı görüşmeler gerçekleştirilmiş, anket çalışması yapılmıştır.

 

Çalışmanın ikinci aşamasında; ilin ve bölgenin gelişimi amacıyla Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleriyle sektörel SWOT analizleri gerçekleştirilmiş, ilimiz açısından fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuş ve ilimizin kalkınması adına bundan sonra yönlendirilmesi gereken sektörler konusunda önemli veriler elde edilmiştir. Odamızca bu anlamda yapılması gerekenler, stratejik planın oluşturulması noktasında bizlere ışık tutmuştur.

 

BÖLÜM 3:DURUM ANALİZİ

 

3.1. TARİHSEL GELİŞİM

 

Bölgenin Tarihsel Gelişimi

 

Horoztepe ve Maşathöyük'te yapılan kazılar sırasında ele geçen buluntuların değerlendirilmesi sonucunda Tokat yöresine insanların Bakır Çağı’nda yerleşmeye başladığı ve yörenin çok eski bir yerleşme alanı olduğu anlaşılmıştır. 7500 yıllık bilinen tarihi boyunca üzerinde yaşayan Hattiler, Hititler, Firigyalılar, Komanalılar, Roma ve Bizanslılar, Danişmentler, Selçuklular, İlhanlılar, Eratnalılar ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan Tokat; çok çeşitli ve zengin bir kültürel yapı ile yoğrulmuştur.

M.Ö. 17. yüzyılda Anadolu'nun kuzey kesimindeki Hitit yerleşim alanları arasında yer alan yöre, yüzyıllar boyunca kuzeyden gelen Kaşkalar'ın saldırısına uğramıştır. Zile yöresindeki Maşathöyük yerleşmesi, bu dönemde kurulmuş ve Kaşka tehlikesine karşı Hitit ülkesini savunma işlevi de üstlenmiş önemli bir merkez olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yerleşmede birçok kez Kaşkalar tarafından yakıldığına ilişkin izlere rastlanmıştır.

Daha sonra bir süre Frigler'in egemenliğine giren bu topraklar, M.Ö. 7. yüzyılda bu kez Kimmerler'in saldırısına uğramıştır. M.Ö. 6. yüzyılda Persler tarafından yönetilmeye başlayan Tokat yöresi, M.Ö 4. yüzyılın sonlarında Anadolu'da görülen Makedonya egemenliğinden fazla etkilenmemiştir.

 M.Ö. 3. yüzyıl başlarında Pontos Krallığı'nın yönetimi altındaki topraklara katılan yöre, M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Bizans yönetimindeyken M.S. 8. yüzyılda birçok kez Araplar'ın saldırısına uğramıştır.

11. yüzyıl başlarında doğu bölümü Koloneia Theması'nın, batı bölümü ise Armeniakon Theması'nın sınırları içinde olan Tokat yöresine Türkmenler ilk kez 1067'de gelmeye başlamıştır. 1075'te Danişmendliler'in eline geçen yöre, 1175'te Anadolu Selçuklularının yönetimine girmiş, Bizans ile Anadolu Selçukluları arasında el değiştiren Tokat yöresi, daha sonra gene Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlanmıştır. Ağır vergiler altında ezilen Türkmenlerin 1240'ta Baba İshak önderliğinde başlattığı ayaklanma sırasında Tokat da büyük zarar görmüştür.

Daha sonra İlhanlıların, Eretna Beyliği'nin, Kadı Burhaneddin Devleti'nin ve Akkoyunlular'ın egemenliği altında kalan Tokat yöresi 14. yüzyıl sonlarında Osmanlıların eline geçmiştir. Kısa bir süre Timur'un yönetiminde kaldıktan sonra 1413'te gene Osmanlı Devleti'ne bağlanan yörenin büyük çoğunluğu Alevi Türkmenlerden oluşan halkı 16. ve 17. yüzyıllarda çıkan Celali Ayaklanmalarından büyük ölçüde etkilenmiştir.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yitirdiği Kafkasya ve Balkanlar'dan gelen göçmenlerden bir bölümünün buraya yerleştirilmesinin ardından yörede yaşayan Ermeniler ayaklanmışlardır. Kurtuluş Savaşı sırasında Tokat yöresini etkileyen başlıca olaylar; Zile kasabasının topa tutulması sonucunda bastırılabilen Zile Ayaklanması ile silahlı Rum Pontos çetelerinin hareketleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tokat Cumhuriyet’in ilanından sonra il olmuştur.

Osmanlı döneminde toplumsal ve ekonomik çelişkilerin artması üzerine Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde çıkan ve Celali Ayaklanmaları olarak adlandırılan halk hareketlerinin Tokat tarihinde önemli bir yeri vardır. Turhallı Bozok Türkmenlerinden Şeyh Celal, haksızlıklara karşı 1518 ve 1519 yılları arasında ilk kez Tokat yöresinde Osmanlı Devleti'ne başkaldırmıştır. Bu nedenle 16. ve 17. yüzyıllar boyunca Anadolu'yu derinden etkileyen halk hareketlerinin tümüne Celali Ayaklanmaları adı verilmiştir.

Hititlerden günümüze kadar, üzerinde yaşamış tüm medeniyetlerin izlerini Tokat ilinde bulmak mümkündür. Maşat Höyük’teki Hitit Şehri, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma Sebastapolis Kenti, Tokat Kalesi, Taşhan, Beysokağı, Hıdırlık Köprüsü, Alipaşa Hamamı ve Alipaşa Camii gibi daha birçoklarını sayabileceğimiz tarihi ve kültürel zenginlikleri bulunmaktadır.

Sebastapolis: Sulusaray ilçe merkezinde yer alan Antik kent, tarihi ilk Tunç Çağında başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Antik Sebastapolis Kenti’nin kuruluş tarihi henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda MÖ I. yüzyılda kurulmuş olduğu kaydedilmektedir. Roma İmparatoru Traianus zamanında ( MS 98 – 117 ) Pontus Galaticus’la, Polemoniacus Eyaletlerinden ayrılarak Kapadokia eyaletine dâhil edilmiştir. Bu konuya ilişkin kitabe Kapadokia Valisi Arrian adına şehrin ileri gelenleri ve halkı tarafından dikilmiştir. Sebastapolis kelime olarak Latincedir. Sebasto sözcüğü; büyük, ulu, azametli anlamlarına, polis; sözcüğü şehir anlamına gelmektedir. Sebastapolis “büyük azametli şehir” olarak ifade edilmektedir. Bazı kaynaklarda Herakleopolis olarak geçmektedir. Heraklaopolis, Herakles Şehri anlamına gelmektedir. Herakles, Yunan ve Roma Mitolojisinde gücü kuvveti simgeleyen yarı tanrı bir varlıktır. Bu adı ile de Sebastapolis ile aynı manayı taşımaktadır.

1987 yılında Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma ve sondaj kazıları sonucunda elde edilen verilerle, daha önce ortaya çıkmış bulunan mimari parçalar değerlendirildiğinde kentin, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde önemli bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktadır. Comana Pontica’da (Antik Tokat) yapılan yüzey araştırmaları sonucu ele geçen buluntular Sebastapolis buluntuları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Bu da söz konusu iki şehrin aralarında yakın ilişkiler bulunan çağdaş iki yerleşim alanı olduklarını ortaya koymaktadır.

Tokat Kalesi: M.S. 5. veya 6. yüzyıllarda kurulmuş olabileceği tarihi olay ve kayıtlardan anlaşılan kale, yaklaşık 500 yıl Bizans egemenliğinde kalmıştır (Bu dönemde Evdoksia ve Dokeia ismi ile biliniyordu.). İlk defa 1074 yılında Danişment Melik Ahmet Gazi tarafından fethedilen kale kısa aralıklarla el değiştirmiş, sırasıyla Selçuklu ve Osmanlıların egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerinde kurulu kale, doğal bir hisar durumundadır.

 

Osmanlı tarihçilerinin birinci derece "müstahkem mevkii" dedikleri kale, Timur ve Şah İsmail gibi zamanın en güçlü hükümdarlarına baş eğdirmiş, buradan bir taş sökemeden gitmişlerdir.

Taşhan: 1631 yılında yaptırılan Taşhan büyük bir Osmanlı eseridir. Kuzey - güney konumunda kesme taş ve tuğladan dikdörtgen şeklinde ve iki kat olarak inşa edilen hanın ortasında büyük bir avlu yer almaktadır.112 odası ve bir mescidi bulunan hanın, her iki katında da avluya bakan revaklar bulunmaktadır.

Sanayi ve Ticaretin Tarihsel Gelişimi

 

Tokat, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ticari yollar üzerinde bulunması nedeniyle tarihi boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Selçuklular zamanında altıncı büyük kent olan Tokat, 12. yüzyılda Bizans ve Haçlı orduları, 1243 yılından itibaren de Moğol baskısı altında olmasına rağmen, İlhanlı egemenliği sonuna kadar gelişmesini sürdürmüş, antik dönemlerde olduğu gibi ekonomik ve ticari faaliyetleri gelişmiş, doğu-batı yönündeki büyük ticaret kervanlarının konakladığı hanlar, kervansaraylar ile düzenli yol ve köprüler inşa edilmiştir. Selçuklu Türklerinin Anadolu'da yarattığı, özü güzellik ve sabır olan bu uygarlığın; kültür, sanat, mimarlık, bayındırlık eserleri ile Tokat'ta hemen her yerde yüz yüze gelinmektedir.

 

Moğolların yaptığı büyük tahribatın ardından, 14. yüzyılın sonunda Osmanlı egemenliğine giren Tokat, yükselme döneminde bölgenin tarım ve sanayi merkezlerinden biri olmuştur.

 

Evliya Çelebi'nin uzun uzun anlattığı bağ, bahçe ve ovaları, Osmanlı Orduları'nın konaklama ve gıda ambarı olmuş; bakırcılık, ipekçilik, pamuk dokuma ile çeşitli sanayi ve el sanatları gelişmiş; iş hanları ve çarşıları, Bağdat, Bursa ve Halep'tekiler ile kıyaslanır olmuştur. 17. yüzyılın bitimi ile beraber gerileyen imparatorluk döneminde Tokat da durumdan olumsuz etkilenmiş, gelişimi durmuş ve canlılığını yitirmiştir.

 

Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren, devlet tarafından yaptırılan Turhal Şeker Fabrikası ve Tekel Sigara Fabrikası gibi kuruluşlar, ilin ekonomisinin gelişiminde büyük katkı sağlamıştır. Ancak, son yıllarda genel ekonomik yönetim anlayışına bağlı olarak gerçekleştirilen özelleştirme çalışmaları nedeniyle Tokat Sigara Fabrikası kapatılmış, şeker pancarından şeker üretiminin yüksek maliyeti nedeniyle eski cazibesini kaybettiğinden şeker pancarı üretimi dolayısıyla şeker üretimi yavaşlamış, fabrika eski hareketliliğini kaybetmiştir. Günümüzde ilimiz sanayisinde tüm teşvik uygulamalarına rağmen yeterli gelişme sağlanamamış, özelleştirme sonucunda kapatılan fabrikalara ikame olabilecek istihdam alanları sağlamadığından il dışa göç vermeye başlamıştır. Sadece gıda ve tekstil alanlarında yeterli olmadığını düşündüğümüz gelişmeler yaşanmaktadır.

 

Meyve suyu ve gıda sanayi ürünleri de yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmiştir. Bunun yanı sıra Erbaa ilçesinde, yapı malzemeleri olan tuğla, kiremit, briket sanayi kuruluşları bulunmaktadır.

 

İlimizde, yörenin ihtiyacını karşıladığı gibi, komşu illere ve yurdumuzun değişik bölgelerine, imal ettiği malları gönderen küçük sanayi işletmeleri mevcuttur. Bu mallar arasında; ağır sanayi presleri, elektrik matkapları, harman makineleri, traktör vagonları, elektrik malzemeleri, termosifonlar, kamyon karoserleri ve ahşap sanayi mamulleri bulunmaktadır.

 

Bunlardan başka, Tokat ilinde; süt ve yem sanayi, toprak tuğla sanayi, kireç sanayi, plastik ve lastik sanayi, ayakkabı konfeksiyon sanayi, kil ve kaolen sanayi dallarında pek çok fabrika faaliyet göstermektedir.

 

İlimizde 1992 yılında kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin kısa bir sürede büyüyerek, varlığını göstermesi bölge ekonomisine olan katkısını da artırmıştır. Ayrıca özel bir havayolu şirketi tarifeli uçak seferlerine açılan Tokat Havaalanı da ekonomi, eğitim, yatırım ve endüstri hamlesini büyük ölçüde etkilemiştir.

 

Tokat, toprak yapısı ve sulanabilir arazilerinin (Kazova, Kelkit Ovası vb.) çok sayıda olması, sulama suyu potansiyelinin (Yeşilırmak, Kelkit Irmağı, Çekerek Irmağı vb.) fazlalığı, iklim elverişliliği ve yükselti farklılığı bakımlarından tarım alanında gelişmiş ürün çeşidi, bol ve zengin bitki örtüsüne sahip bir il karakteristiği arz etmektedir.

 

Tarımın daha modern usullerle yapılması ve tarım ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi için, bağcılık (asma yaprağının değerlendirilmesi), seracılık, meyve fidanı yetiştiriciliği, sırık domatesçiliği vb. projeleri başarıyla devam etmektedir.

 

Tokat hayvancılık alanında, komşu illere göre daha yüksek bir potansiyele sahiptir. Yörede süt ve et sığırcılığı, küçük ve büyük baş hayvancılık, arıcılık ve tavukçuluk yapılmaktadır.

 

El sanatları konusunda daha önceleri pilot bölge seçilen Tokat'ta; halıcılık, trikotaj, sim-sırma ve yazmacılık ile ilgili meslek edindirme kursları açılmaktadır.

 

Odanın Tarihsel Gelişimi

 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası; Tahir Rüştü Baç’ın önderliğinde 1924 yılında kurulmuştur. 1930’lu yıllarda yaşanan büyük bir sel felaketi sonucu Odamızın tüm arşiv kayıtları kaybolmuş, geride kalanlar kullanılamaz hale gelmiştir. Odamız, ilimizin muhtelif yerlerinde kiracı olarak faaliyetini sürdürdükten sonra 1964 yılında şu anki hizmet binasını yaptırarak hizmetini bugüne kadar burada devam ettirmiştir.

Odamızda bu zamana kadar görev almış Meclis Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Başkanlarımız sırasıyla şöyledir;

Meclis Başkanlarımız; Tahir Rüştü Baç (1924-50), Derviş Görgül (1950-53), Ahmet Özüduru (1953-60), Selahattin Peri (1960-63), Şevki Balak (1963-64), Ahmet Özüduru (1964-66), M. Şahin Karaerkek (1966), Muammer Ayyıldız (1966-67), Ahmet Tomruk (1967-73), M. Naci Yazoğlu (1974-81), Mustafa Balcı (1982), Metin Gürdere (1983), A. Turan Ayyıldız (1984-87), Coşkun Yapıcı (1988-91), Aydemir Alpay (1990-92), Ö. Faruk Altuntaş (1992-93), Lütfi Gökarslan (1993-95), Faruk Atılgan (1995-99), Süleyman Beneklioğlu (1999), Ahmet Güzel (1999-2001), Ramazan Çakmak (2001-05), Ataullah Arvas (2005-07), Erkut Dizman (2007-09), Ahmet Orhan Gürgünoğlu (2009-13)

Yönetim Kurulu Başkanlarımız; A. Cevdet Erek (1933-50), Niyazi Sezgin (1952-54), Ahmet Yüzbaşıoğlu (1954-59), Sebati Gürgünoğlu (1961-63), Haydar Baykal (1963-64), Halim Süzer (1964-65), Ali Bünül (1965-67), Kemal Arat (1967-68), İsmail Altıngövde (1968-69), İbrahim Özer (1970-73), Semet Doğan Koç (1974-75), Bedrettin Albayrak (1975-87), A. Turan Ayyıldız (1988-92), Osman Esin (1995-97), Atilla Yaşar (1997-99), Ö. Faruk Altuntaş (1999), Orhan Sarıtaşlı (1992-95, 1999-2009), Ahmet Arat (2009-13)

 

3.2- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, 18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu ile “üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ve mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek” amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 5174 sayılı Kanun gereği odaların yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler şu şekilde sıralanmıştır:

-       Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak

 

-       Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.

 

-       Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.

 

-       5174 sayılı Kanunun 26. maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

 

-       Meslek faaliyetlerine ait konularda resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin mesleki menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

 

-       Çalışma alanları içindeki ticari ve sınai örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.

 

-       Üyeleri tarafından uyulması zorunlu mesleki kararları almak.

 

-       Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılmak.

 

-       Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununun 125. maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.

 

-       Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

 

-       Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.

 

-       Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

 

-       Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

 

-       Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

 

-       Üyeleri hakkındaki tüketici şikayetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.

 

-       Ticaret ve sanayi odalarınca, odaları ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.

 

Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;

 

 -  Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya

     bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuarı kurmak

     veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak.

 -   Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili

     kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında

     ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; mesleki

     ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak  

     kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim

     Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin

     belgeleri düzenlemek.

-   İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları

    oluşturmak.

-   Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar

    müzeler ve kütüphanelere katılmak.

-   Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri,

     organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji

     merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

     çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo

     işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmektir.

 

İlgili Tüzük ve Yönetmelikler;

·       Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği

·         Oda Muamelat Yönetmeliği

·         Organ Seçimleri Yönetmeliği

·         Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

·         Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

·         Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik

·         Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

·         Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

·         Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

·         Personel Yönetmeliği

·         Personel Sicil Yönetmeliği

·         Kapasite Esasları

 • İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar
 • Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkındaki Yönetmelik
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği
 • Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik

 

 

3.3- FAALİYET ALANI - ÜRÜN VE HİZMETLER

Stratejik planın faaliyet alanları - ürün ve hizmetler bölümünde, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın servisler bazında faaliyet alanları ve bu alanlar kapsamında gerçekleştirdiği ürün ve hizmetleri ayrıntılı şekilde analiz edilmiş ve aşağıda yer alan “Odanın Faaliyet Alanları ve Bunlara Bağlı Sunulan Ürün ve Hizmetler” tablosunda sunulmuştur. Ayrıca Odanın verdiği hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlananlar açısından değerlendirilmesi ile hazırlanan  “Oda Tarafından Sunulan Hizmetler ve Faydalananlar” tablosu da Tablo 2’de yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL SEKRETERLİK

NO

FAALİYET ADI

ÜRÜN/HİZMET

1.       

Oda çalışmalarının genel politikalar ve geçerli mevzuat doğrultusunda uygun standartlarda yapılmasının sağlanması

Mevzuatların güncel hallerinin saklanması ve kalite kayıtlarına uygunluk

2.       

Odanın idari işlerinin, iç çalışmalarının ve yazı işlerinin düzenlenmesi ve koordine edilmesi

İç yazışmalar, dış yazışmalar ve satın alma tutanakları

3.       

Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesinin sağlanması

Görev tebliğ yazısı ve geri bildirim

4.       

Oda tarafından verilen ve verilecek olan belgelerin düzenlenmesine esas olacak verilerin toplanması ve standart hale getirilmesinin sağlanması

Standart belgeler

5.       

Organ toplantılarının gündemlerine ilişkin hazırlıkların organize edilmesi, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesinin sağlanması, bu toplantılara ait tutanak ve karar özetleri, katılım cetveli ve devam çizelgelerinin düzenlenmesi, toplantı karar defterleri, karar özetleri ve tutulan dijital kayıtların saklanmasının sağlanması

Toplantı karar defterleri, davetiyeler ve katılım cetvelleri, SMS bildirim raporları

6.       

Organlarca alınan kararların takip edilmesi, ilgili birimlere sevk edilmesi, sonuçlandırılması ve zamanında yerine getirilmesinin sağlanması

Meclis ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve kararlar, sevk edilen kararlar

7.       

Oda İç Yönergesi ve Harcırah Yönergesi taslaklarının hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulması

Yönetim Kurulu karar defterleri, personel harcırah kayıtları

8.       

Meclise sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak olan faaliyetler ve bölgenin iktisadi ve sınai durumu hakkında düzenlenecek yıllık raporların düzenlenmesinin koordine edilmesi ve zamanında sonuçlanmasının sağlanması

Piyasa araştırma raporları ve etütler

9.       

Aylık ve haftalık olmak üzere mali bilgilerin Yönetim Kuruluna ve Oda Meclisine sunulmak üzere hazır hale getirilmesinin sağlanması ve sunulması. Bütçe çalışmalarını organize ederek süresi içinde uygulanmasının sağlanması

Haftalık ve aylık mizanlar, bütçe

10.    

Odanın yayın organları ve basın-yayın faaliyetlerinin yönetilmesi, süreli yayınların öngörülen süreler içerisinde yayınlanmasının sağlanması

Ayda bir yayınlanan bülten

11.    

Oda organları ile Yönetim Kurulu ve personel arasındaki bilgi akışının ve değerlendirilmesinin sağlanması

İç yazışma kayıtları, Meclis ve Yönetim Kurulu kararları

12.    

Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen bilgilerin ve görüşlerin zamanında ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmaların koordine edilmesi ve denetlenmesi. Yönetim Kurulunun bilgisine başvurulması gereken konuların Yönetim Kurulunun bilgisine sunulması

Birimlere sevk edilen evraklar

13.    

Oda faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışılması

Diğer kurumlarla yapılan toplantı ve görüşmelerin kayıtları

14.    

Odanın ve Yönetim Kurulunun üyeler ve kurumlar nezdinde temsil edilmesi, üyeler ve resmi/özel kuruluşlarla iyi ilişkiler geliştirilmesi

Toplantı kayıtları ve Oda kararları

15.    

Değişen koşullar doğrultusunda Odanın yeni personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, onaylanmış kadrolara ve personel politikasına uygun olarak organizasyonun çeşitli kademelerinde yer alan personellerin yer değiştirme, terfi, ödüllendirme, cezalandırma ve işten çıkarma gibi işlemlerinin ilgili yöneticilerin önerileri doğrultusunda incelenmesi, değerlendirilmesi ve Yönetim Kuruluna sunulması. Personelin sicil raporlarının düzenlenmesi.

Personel sicil raporları, özlük dosyaları, personel ihtiyaçlarının belirlendiği toplantı tutanakları, gezi, tatil vb. organizasyonlar

16.    

Odanın politikaları, stratejileri ve hedefleri doğrultusunda yapılması gereken faaliyetlerin, bu faaliyetlere uygun uygulamaların takip ve koordine edilmesi, ortak oluşumların sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi.

Stratejik Plan, Güçbirliği Platformu

17.    

Bağlı birimler arasındaki koordinasyon ve entegrasyonun sağlanması.

İç yazışma kayıtları

18.    

Oda personellerinin mesleki ve teknik açıdan gelişmelerinin sağlanması amacıyla eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinin ve giderilmesinin sağlanması. Düzenli aralıklarla motivasyon faaliyetleri düzenlenmesi.

Eğitim talep formları, yıllık eğitim planı, eğitim sonrası kayıt ve sertifikalar, personel memnuniyet formu, yemek, gezi vb. organizasyonları.

19.    

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi ile ilgili çalışmaların koordinesi, yükümlülüklerin ilgilileri tarafından yerine getirilmesinin sağlanması, sonuçların izlemesi ve değerlendirmesi

Akreditasyon öz değerlendirme formu, teftiş kayıtları

20.    

Üye ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemeye yönelik araştırmalar yapılmasının sağlanması, araştırma sonuçlarının değerlendirmesi ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunulması

Üye memnuniyet anketleri, eğitim talep anketleri ve eğitim değerlendirme anketleri

21.    

Yasal mevzuat, ulusal ya da uluslararası standartlarda meydana gelen değişikliklerin ve yeniliklerin izlenmesinin sağlanması, ilgili personelin ve üyelerin bilgilendirilmesi

Güncel doküman listesi, personele sevk edilen dosya kayıtları

22.    

Oda faaliyetlerini dolaylı ya da direkt olarak etkileyebilecek ekonomik, politik ve sosyal hayata yönelik gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, fuar organizasyonlarının hazırlanması, organizasyonun takibi ve üye katılımının sağlanması, Yönetim Kurulu onayıyla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması.

Basın kayıtları, yurt dışı inceleme gezi, fuar ve toplantıları

23.    

Satın alma ihtiyacı olan bölüm sorumlularının sundukları ihtiyaç talep formlarının alınması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Satın alma talep formu

24.    

Avrupa Birliği projelerinin takip edilmesi, üyelerin bu projelerden yararlanmasının sağlanması

OKA proje destek ve bilgilendirme toplantıları, Avrupa hibe programlarının üyelere bildirilmesi

25.    

Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren odalar ile ortak çalışmalarda bulunularak aktif bağlantıların oluşturulması

Türk-Alman Ticaret Odası üyeliği

26.    

Genel Sekreterlik, İç Ticaret Birimi, Yönetim Temsilcisi ve Basın-Yayın Birimi Vekilliği

Vekâlet sistemi listesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHASEBE SERVİSİ

NO

FAALİYET ADI

ÜRÜN/HİZMET

 1.

Odanın muhasebe ile ilgili kayıtlarının tutulması tahsil, tediye, mahsup fişleri düzenlenmesi ve çıktısının alınması.

Tediye, tahsil, mahsup fişi

 2.

Günlük ödemelerin takip edilmesi, para girdi çıktısının kontrol edilmesi

Kasa raporu ve kasa defteri

 3.

Banka ve diğer firmaların işlemlerinin takip edilmesi, onlarla her ay sonu mutabakat yapılması

Cüzdan (banka) ekstre

 4.

Bir yıla ait gelir gider tahminlerini gösteren Oda bütçesi takip edilerek, bütçeyi aşan fasıl ve maddeler arasında aktarma teklifinde bulunulması, ek ve olağanüstü ödemelerin takip edilmesi

Gelir gider tabloları yıllık bütçe

 5.

Bir yıllık mali dönemin açılış ve kapanış işlemlerinin yapılması.

Açılış ve kapanış mahsup fişleri

 6.

Odanın mali konularında Genel Sekretere ve Yönetim Kurulu Başkanına bilgi verilmesi.

Kasa ve banka raporu

7.

Yönetim Kurulu ve personel harcırah çizelgelerinin muhasebeleştirilmesi, gerekirse görev tarihinden bir gün önce avans olarak ödemenin sağlanması.

Harcırah tutanağı, ödeme makbuzu

8.

Oda personelinin ücret, fazla mesai, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımlarının tahakkuk ettirilmesi ve kayıtlarının tutulması.

Maaş bordroları, ikramiye bordroları

 

 

 

 

 

İÇ TİCARET SERVİSİ

NO

FAALİYET ADI

ÜRÜN/HİZMET

1.

Üyelerin sicil dosyalarının düzenlenmesi ve saklanması, sicil defterinin tutulması, üyelerin durumlarındaki değişikliklerin takip ve tespit edilerek usulüne göre defterlere işlenmesi

Üye dosyaları, sicil kayıt defteri, üye dosya arşivi

2.

Üyelere ilişkin bilgilerin düzenli aralıklarla güncellenmesi

OdaPlus net programı

3.

Adresleri bulunamayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesinin sağlanması

Güncelleme tutanağı

4.

Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için her türlü hazırlık çalışmasının tamamlanması, bu konuda yönetim kurulunca alınan kararlara göre gerekli işlemlerin yapılması

NACE kod sistemi grup bildirim yazıları

5.

Kayıtları silinmesi gereken veya borçların terkini gerekecek üyelerin tespitinin yapılması

Terk talep yazısı, vergi dairesi kayıt durumu tebliğ yazısı

6.

Resmi ve özel kurumlara verilen hakiki/hükmi şahısların ticari bilgilerini içeren belgelerin düzenlenmesi

Kayıt sureti faaliyet belgesi, ortaklık teyit belgesi

7.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi (g) bendinde yer alan yönetmelik gereğince mesleki faaliyetten men olup olmadığının tespit edilmesi.

İhale durum belgesi

8.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 53. maddesine ait çıkarılan yönetmeliklere göre yerli istekli olduğunun tespitinin yapılması.

Yerli istekli belgesi

9,

Devlet ihalelerinden yasaklı olunup olunmadığının tespitinin yapılması.

İhale men belgesi

10.

Odanın anlaşmalı olduğu bankalardan kredi talep başvurusu yapan üyelerin sicil bilgilerine ulaşılmasının sağlanması

Kredi talep belgesi

11.

Üyenin ticari durumunun tespitinin yapılması

İflas/konkordato belgesi

12.

Üyelerin istekleri dahilinde imzalarının teyidinin yapılması

İmza onay belgesi

13.

Üyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ortaklık ve kayıt durumlarının bildirilmesi

Bağ-Kur formu

14.

Odamız üyelerinin ticari faaliyetlerini arttırmak ve üyelerimiz arasındaki dayanışmayı sağlamak için kimlik düzenlenmesi

Üye kimlik kartları

15

 

Sigortacılık mesleği ile ilgili değişen şartlar hakkında üyelerin bilgilendirilmesi

Sigortacılık sektör toplantıları

16.

Üyelerin üretim kapasitelerini gösteren belgelerin hazırlanması

Kapasite raporu

17.

Resmi ve özel kurumların ihtiyacı olan piyasa araştırmalarının yapılması

Rayiç Tespiti

18.

Odamıza kaydı olan / olmayan iş makinesi sahiplerinin ruhsatlarının hazırlanması

İş makinesi tescili ruhsatı

19.

Üyelerin yanlarında çalışan çırak ve kalfalar için kayıtların tutulması

Çırak-kalfa sicil defteri tutulması

20.

Odamıza üye olmayanlara verilen belge

Kayıtsızlık belgesi

21.

Üye aidatlarının ve munzam aidat listelerinin hazırlanması.

Vergi kayıtlarının maliyeden alınması, mahsup fişi

22.

Üye aidatlarının tahsili için üyelere bildirimde bulunulması, onlarla mutabakat sağlanması.

İhbarname ve SMS

23.

Türk Ticaret Kanunu ve 5174 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Ticareti terk eden, adresinde bulunamayan ve durumları tespit edilemeyen, aidat borçlarını ödemeyen üyelerin tespiti ve Genel Sekreterliğe sunumu

Vergi Dairesi Kayıtları, Geri Dönen Tebligatlar, Borç Dökümleri.

 

 

 

 

 

SANAYİ VE DIŞ TİCARET SERVİSİ

NO

FAALİYET ADI

ÜRÜN/HİZMET

1.

Dış ticarette yeni iş olanakları ve işbirliği taleplerinin değerlendirilmesi ve işleme alınması

İşlem kayıtları, taleplerin kabulü ve yapılan incelemeler

2.

Dış ticaret ile ilgili üyelere verilecek eğitimlerin düzenlenmesi amacı ile araştırmaların yapılması ve eğitim taleplerinin karşılanması

Üye Eğitim Talep Anketleri, Eğitim Talep Formu, Eğitim Katılım Formu, Eğitim Memnuniyet Formu

3.

Dış Ticaret Dolaşım Belgelerinin hazırlanması ve onaylanması işlemleri

A-TR Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, Euro-1, Euro MED, Form A ve Özel Vize Anlaşmaları

4.

Üretici ve sanayicilerin üretimde tamamen Türk malı kullandığını gösteren kayıtların incelenmesi ve onayı

Yerli Malı Belgesi

5.

Firma üretim ve satın almalarında kullanılmak üzere ürün fire ve zayiat istatistiklerinin tutulması

Fire ve Zayiat İstatistik ve Raporları

 

 

 

 

 

 

 

 

KALİTE ve AKREDİTASYON SERVİSİ

NO

FAALİYET ADI

ÜRÜN/HİZMET

1.

Personel görev tanımlarının oluşturulması, yetki ve sorumlulukların birim çalışanlarına ve sorumlularına açıklanması

Görev tanımları, organizasyon şeması, kalite kayıtları, talimatlar ve prosedürler

2.

Öneri sisteminin kurulması ve bunun işler hale getirilmesi

Müşteri geri besleme kalite planı, müşteri şikayet ve öneri formları

3.

Personeli teşvik edici ödüllendirmeler yapılması, personel memnuniyeti anketlerinin değerlendirilmesi ve rapor haline getirilmesi

Yıl sonu ödülü, anket değerlendirme raporları

4.

Üyelerin şikayet ve memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve bunların sonuçlarının rapor halinde sunulması

Gelen şikayet ve önerilerin sonuçlarının değerlendirilip bunların geri bildirim yazılarının hazırlanması

5.

Kalite sorunları konusundaki geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve raporlanması

Kalite yönetim sistemi performans raporu

6.

Yıllık eğitim planının, her birimin talebine göre yapılması ve bunların değerlendirmesi

Her yıl yayınlanan eğitim takvimi, anket sonuçlarına göre düzenlenen eğitimler, eğitimin verimli olup olmadığını ölçen değerlendirme formları

7.

Oda akreditasyon çalışmalarının takibi ve raporlamanın hazırlanarak tetkik hazırlıklarının yapılması

Öz Değerlendirme Raporunun, Oda bünyesinde yapılması gerekli değişikliklerin akreditasyon kriterlerine uyumu

8.

Kalite yönetim sisteminin işlerliği ve sürekliliğinin sağlanmasında yönetim temsilcisi yardımcılığı

Kalite kayıtları

9.

Stratejik planın hazırlanması ve işlerliğinin sağlanması amaçlı kontrol mekanizması

Stratejik Planın, SWOT ve PEST Analizinin yıllık değişimlere göre revize edilmesi

10.

Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantılarının organize edilmesi, gündem hazırlıklarının yapılması ve duyurulması.

Toplantı tutanakları

11.

Stratejik Plandan doğan yıllık iş planlarının hazırlanması

Yıllık İş Planları

 

BASIN YAYIN SERVİSİ

NO

FAALİYET ADI

ÜRÜN/HİZMET

1.

Oda bülteninin hazırlanması

Ayda bir kez yayınlanan Oda bülteninin hazırlanması ve baskıya hazır hale getirilmesi

2.

Yayınların takibi

Oda ile ilgili basına yansıyan her türlü haber, makale ve köşe yazısı gibi yazıların takibi, derlenmesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi

3.

Web sitesinin güncellenmesi

Oda ile ilgili haberlerin basınla eşzamanlı olarak Oda resmi sitesinden duyurulması

4.

Basın bildirilerinin hazırlanması

Basınla paylaşılan haber metinleri ve basın bildirileri

5.

Oda toplantılarının kayıt altına alınması

Oda bünyesinde yapılan toplantıların isteğe bağlı olarak (Yönetim Kurulu, Başkan ve Genel Sekreter talimatıyla) video kayıtları

6.

Oda toplantılarının arşivi

Toplantı kayıtlarının arşivlenmesi ve saklanması

7.

Yayınların arşivlenmesi

Oda ile ilgili her türlü basın dokümanının arşivleri

8.

Güncel haber servisi

Odanın yaptığı çalışmalarla ilgili haberlerin isteğe bağlı olarak (Yönetim Kurulu, Başkan ve Genel Sekreter talimatıyla) basın yayın kurumları ve kamuoyu ile paylaşılması

9.

Toplantı kayıtlarının hazırlanması, Oda toplantı salonun faaliyetlere ve eğitimlere hazırlanması

Toplantı cetveli

10.

Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanarak, Genel Sekreterliğe sunulması, onay alınması sonrasında baskı işlemlerinin yapılması.

Yıllık Faaliyet Raporu Kitapçığı

 

TİCARET SİCİL SERVİSİ

 

NO

FAALİYET ADI

ÜRÜN/HİZMET

1

Hakiki ve hükmi şahısların kayıtlarının tescilinin yapılması

Limited, Şirket, Anonim Şirket, Kooperatif, Kolektif Şirket ve şahıs kayıtları

2

Ana sözleşme değerlendirmesi (değişikliliği)

Tasfiyeye giriş, tasfiye sonu (fesih), genel kurul, unvan değişikliği, adres değişikliği, görev taksimi, temsil yetkisini uzatma, temsil yetkisi iptali, amaç konu (faaliyet) değişikliği hisse devri, sermaye artırımı, sermaye azaltma

3

Hakiki ve hükmi şahıslara ait değişikliklerin tescil kayıtlarının tutulması

Tescile ait ticaret sicil dosyası, sicil esas defteri

4

Hakiki ve hükmi şahıslara ait değişikliklerin tescilini ticaret sicil gazetesine gönderilmesi

Tescil ilanının yer aldığı ticaret sicil gazetesi

5

Şirket ortaklarını kuruluş ve kapanışlarda ilgili kurumlara bildirmesi

Sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi

6

Şirket kuruluşlarının bildirimlerinin ilgili kurumlara yapılması

Şirket bildirim formu ve taahhütname, şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu, işyeri ile ilgili bilgiler, SM/SMMM/YMM Avukat Bilgileri

7

Şirket yetkililerinin istek dahilinde tespitinin yapılması ve belgelendirilmesi

Şirket yetki belgesi (gayrimenkul tasarruf vesikası)

8

Kayıtlı hakiki ve hükmi şahıslar ile ilgili diğer kurumlar arası bilgilendirme yazışmaların yapılması

Muhtelif kurumlara ve mahkemelere yazılan yazılar

9

Türk Ticaret Kanunu hükümlerince Ticaret Sicilinden terk edilmesi gereken firmaların tespit edilerek Genel Sekreterliğe bildirimde bulunulması

Odaya yapılan bildirimler, iç yazışma

10

Re’sen kaydedilmesi gereken şahıs firmaları ve şubeleri ile şirketlerin şubelerinin tespit edilerek kaydedilmesi ve Oda Siciline bildirimde bulunulması.

Kayıt dosyası

 

                                           Tablo 1. Odanın Faaliyet Alanları ve Bunlara Bağlı Sunulan Ürün ve Hizmetler

 

 

 

 

Verilen Belge / Hizmetler

Hizmetlerden Faydalananlar

 

Oda Üyeleri

 

Üye Olmayanlar

Kamu Kuruluşları ve Dernekler vs.

Oda Kayıt Belgesi                                 

X

 

 

Faaliyet Belgesi

X

 

 

Ticaret Sicil Kayıt Sureti

X

 

 

İflas ve Konkordato Belgesi

X

 

 

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

X

 

 

Yetki Belgesi

X

 

 

İhale Durum Belgesi

X

 

 

Çırak Kayıt İşlem Belgesi

X

 

 

Azami Fiyat Tarifesi

X

 

 

Fatura Tasdiki

X

X

 

Kimlik Kartı

X

 

 

Ortaklık Durum Belgesi

X

 

 

Kredi Talep Belgesi

X

 

 

Yerli Malı Belgesi

X

 

 

Türk Malı Belgesi

X

X

 

Bağ-Kur Formu

X

X

 

Rayiç Fiyat Tespiti

X

X

X

Hakem Bilirkişi Raporu

X

 

X

Kapasite Raporu

X

 

 

Ön Kapasite Değerlendirme Raporu

X

X

 

Ekspertiz Raporu

X

X

 

İş Makinesi Tescil Belgesi

X

X

X

A.TR Belgesi

X

X

 

EURO 1 Belgesi

X

X

 

Menşe Şahadetnamesi

X

X

 

Form A Belgesi

X

X

 

Fuar Organizasyonları

X

X

 

Eğitim Seminerleri

X

X

 

Fire ve Zayiat Oran Tespiti

X

 

 

Ticari İkametgâh Belgesi

X

 

 

İmza Onayı Belgesi

X

 

 

İmalat Yeterlilik Belgesi

X

 

 

İmalatçı Belgesi

X

 

 

Mücbir Sebep Belgesi

X

 

 

Tahsis ve Sarfiyat Belgesi

X

 

 

Kayıtsızlık Belgesi

X

X

 

Tapu Yetki Belgesi

X

 

 

K Türü Yetki Belgesi

X

X

 

                     Tablo 2. Oda Tarafından Sunulan Belge / Hizmetler ve Faydalananlar

              3.4- PAYDAŞ ANALİZ

Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Odanın etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, odanın hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, paydaş görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik plana yansıtılabilmesi için, planın paydaş analizi bölümünde üç aşamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

3.4.1- Paydaşların Tespiti

Bu aşamada, Odayı etkileme ve Odadan etkilenme durumları göz önüne alınarak, Odanın etkileşim içinde bulunduğu ilgili taraflar olarak Odanın paydaşları belirlenmiştir. Daha sonra paydaşlar; iç paydaşlar, dış paydaşlar ve üyeler olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru kurulabilmesini ve odanın faaliyet gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlamaktadır.

İç Paydaşlar: Odanın faaliyetlerinden etkilenen veya odayı etkileyen oda içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Odanın çalışanları, yöneticileri ve meslek komiteleri iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.

Dış Paydaşlar: Odanın faaliyetlerinden etkilenen veya odayı etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Odanın faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, odaya girdi sağlayanlar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.

Üyeler (Yararlanıcılar): Odanın ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Üyeler dış paydaşların alt kümesidir.

Bu tanımlar göz önüne alınarak paydaşlar belirlendikten ve sınıflandırıldıktan sonra, neden paydaş oldukları sorusuna cevap aranmıştır. Bu değerlendirme paydaşların oda ile olan ilişkilerinin belirlenmesi açısından önemlidir. “Neden paydaş?” sorusu, paydaşların sunulan ürün, hizmet ve beklentileri karşılayabilme kabiliyetine göre  “Temel Ortak”, “Stratejik Ortak” ve “Hizmet Alanlar” şeklinde cevaplandırılmıştır.

 

 

3.4.2- Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Değerlendirilmesi

Paydaşlar tümü ile etkili bir iletişim kurulmasının imkânsız olabileceği durumlarda,  paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde; paydaşın oda faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücü (Paydaşın Etki Derecesi) ve odanın paydaşın beklenti ve taleplerini karşılama konusunda verdiği öncelik (Paydaşın Önem Derecesi) dikkate alınır.

Odanın paydaşlarının önceliği belirlenirken, Tablo 3’de yer alan Paydaş Önem/Etki Matrisi’nden yararlanılmıştır.

 

                                                   Tablo 3. Paydaş Önem/Etki Matrisi

 

Önem/Etki

Zayıf

Güçlü

 

Önemsiz

İzle

Bilgilendir

 

            Önemli

Çıkarlarını gözet,

Çalışmalarına dâhil et

Birlikte Çalış

 

 

 

 

 

 

 

 

Paydaş analizi kapsamında, 2010-2013 Stratejik Planında belirlenmiş olan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın paydaşları üzerinde revizyon çalışması yapılarak yeni paydaş listesi oluşturulmuştur. İkinci aşamada, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın faaliyetlerini etkileyebilme gücü ve faaliyetlerinden etkilenme derecesine göre paydaşların önem sıralaması yapılarak önceliklendirilmiştir.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın iç ve dış paydaşları, neden paydaş olduğu ve paydaş önceliği Tablo 4’teki paydaş listesinde yer almaktadır.

 

 

 

3.4.3- Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Paydaş görüşlerinin alınması aşamasında, öncelikle, görüşülecek kişi sayısı, paydaşın erişilebilirliği, paydaşın önemi ve etkisi gibi etkenler göz önüne alınarak, anket uygulaması, mülakat, atölye çalışması ve çalıştay gibi yöntemlerden hangisinin uygulanacağına karar verilmesi gerekir.

Bu aşamada, paydaş görüşlerinin alınmasında yöntem olarak, paydaş görüşlerinin etkin ve amaca uygun belirlenmesi ve stratejilere aktarılmasında en etkili yöntem olmasından dolayı çalıştay yöntemi seçilmiştir.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası “Dış Paydaş Görüş, Öneri ve Beklentileri Değerlendirme Çalışması” 10 Kasım 2013 tarihinde Tokat Ticaret Odası’nda gerçekleştirilmiştir. Görüş ve önerilerin belirlenmesinde çalıştay tekniklerinden yararlanılmıştır.

 

Çalışma iki bölümde gerçekleştirilmiştir:

 

-       Birinci bölümde paydaşlara Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın gelişmeye açık yönleri hakkında görüşleri sorulmuş, daha sonra da bu görüşler doğrultusunda belirlenen konularla ilgili geliştirme önerileri alınmıştır.

 

-       İkinci bölümde ise, paydaşların Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’ndan beklentileri saptanmıştır.

 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası “ Dış Paydaş Görüş ve Önerilerini Değerlendirme Çalıştayı” sonunda hazırlanan ve paydaşlar tarafından belirtilen tüm görüş öneri ve beklentilerden oluşan ayrıntılı rapor Ek 1’de yer almaktadır.

  

 

Tablo 4. Paydaş Listesi

Paydaş

İç Paydaş/Dış Paydaş

Müşteri

Neden Paydaş

Önceliği

Meclis Üyeleri

İç Paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Yönetim Kurulu

İç Paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Meslek Komiteleri

İç Paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Çalışanlar

İç Paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Üyeler

İç Paydaş/Müşteri

Hizmet Alanlar

Birlikte Çalış

Diğer Hizmet Alanlar

Müşteri

Hizmet Alanlar

İzle

Disiplin Kurulu

İç Paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Genç Girişimciler Kurulu

İç Paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Kadın Girişimciler Kurulu

İç Paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Komisyonlar

İç Paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Hukuk Müşaviri

Tedarikçiler

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Danışmanlar

Tedarikçiler

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Teknik Servis Hizmetleri

Tedarikçiler

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

TOBB

Dış paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Dış Paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Dış Paydaş

Temel Ortak

Birlikte Çalış

Valilik

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Tokat Milletvekilleri

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

İl Özel idaresi

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

İlçe Kaymakamlıkları

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Tokat Belediyesi

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

İlçe Belediyeleri

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Gazi Osman Paşa Üniversitesi

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Jandarma Bölge Komutanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

İzle

Jandarma Alay Komutanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

İzle

48.Piyade Alay Komutanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

İzle

Cumhuriyet Başsavcılığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Emniyet Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Ticaret İl Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

İl Sağlık Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

İzle

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

İzle

Sosyal Güvenlik Kurumu

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Defterdarlık ve Vergi Dairesi

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Paydaş

İç Paydaş/Dış Paydaş

Müşteri

Neden Paydaş

Önceliği

Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

İzle

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Tapu Sicil Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Tapu Kadastro Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

İŞ-KUR Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Güç Birliği Platformu

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

KOSGEB Hizmet Müdürlüğü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

TSE İl Temsilciliği

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Türk Patent Enstitüsü

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Ekonomi Bakanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

İzle

Kalkınma Bakanlığı

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

izle

Ziraat Odası

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

İzle

Esnaf Odaları Birliği

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Diğer Ticaret ve Sanayi Odaları

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Ticaret Borsaları

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Meyve Sebze Üreticileri Birliği

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Diğer Meslek Odaları

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Sivil Toplum Kuruluşları

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Bankalar

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Bilgilendir

Basın

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Tokat Teknopark A.Ş.

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Tokat Mepasan A.Ş.

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

Dış Paydaş

Stratejik Ortak

Birlikte Çalış

3.5- KURUM İÇİ ANALİZ

3.5.1-    Organizasyon Yapısı

 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu ve Meclis olmak üzere dört yılda bir seçilen karar mekanizmaları ve Genel Sekreterlik ile altındaki ilgili birim servislerinden oluşan idare mekanizmasından oluşur.


 

 

 

GENEL SEKRETER

 

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

 

YÖNETİM KURULU

 

DİSİPLİN KURULU

 

 

ODA MECLİSİ

 

MESLEK KOMİTELERİ

 

İHTİSAS KOMİSYONLARI

 

 

3.5.2-    İnsan Kaynakları

 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 yılı başı itibariyle 13 personeli ile üyelerine hizmet sunmaktadır. Bu 13 personelimizin % 31’i kadın, % 69’u ise erkektir.

Personel Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası personellerinin % 62’ı lisans mezunu, % 15'i önlisans mezunu, %8'i lise mezunu, % 15'i de ilkokul mezunudur.                                                                                  

     

EĞİTİM DURUMU

KİŞİ SAYISI

LİSANS MEZUNU

8

ÖNLİSANS MEZUNU

2

LİSE MEZUNU

1

İLKOKUL MEZUNU

2

TOPLAM

13

 

 

Grafik 1.  Personel Eğitim Durumu                                       Tablo 5.  Personel Eğitim Durumu

 

Personel Yaş Durumuna Göre Dağılımı

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası personeli genç ve dinamik bir yapıya sahip olup 13 personelinin 2’sı 20-30 yaş aralığında, 10 tanesi 30-40 yaş aralığında, 1 tanesi de 40-50 yaş aralığındadır.

YAŞ ARALIĞI

KİŞİ SAYISI

20–30 Yaş Arası

2

30–40 Yaş Arası

10

40-50 Yaş Arası

1

TOPLAM

13

 

 

   

 Grafik2.  Personel Yaş Aralığı                                            Tablo 6. Personel Yaş Aralığı

         

3.5.3-    Fiziksel Kaynaklar ve Teknolojik Altyapı

 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat şehrinin en işlek caddesi olan Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Tamamı Odamıza ait olan hizmet binamız 4 katlı olup; Arşiv olarak kullanılan bodrum kat, İdari Bölümün (Genel Sekreterlik ve Servisler) yer aldığı 1. Kat, Başkanlık Katı (2.Kat) ve Meclis Toplantı Salonunun bulunduğu 3. Kattan oluşmaktadır. Aynı zamanda Meclis Toplantı Salonunun olduğu 3. Katta İl Kadın Girişimciler Kurulu, İl Genç Girişimciler Kurulu ve TSO Derneği, Başkanlık Katı olan 2. Katta ise TSE İl Temsilciliği, Basın Yayın Servisi, Kalite ve Akreditasyon Birimi bulunmaktadır. Odamız çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet binek araç, 1 adet de motosiklet bulunmaktadır.

 

Odamız çalışmalarının düzgün bir şekilde, sorunsuz olarak yürütülebilmesi ve üyelerimize kaliteli hizmet verilebilmesi amacı ile 2009 yılı içerisinde, personel ihtiyaçları göz önüne alınarak, elektronik sistemler, bilgisayarlar, bağlantı ağları vb. teknolojik yeniliklerin bünyemizde yer alması hedefiyle gereken tüm çalışmalar yapılmıştır. Hizmet binamız yenilenmiştir. Tüm bu değişikliklerle amacımız,  üyelerimize sunduğumuz hizmeti azami seviyeye çıkarmaktır.

 

Oda güvenliğini sağlamak amacı ile tüm bina güvenlik kameralarıyla 24 saat kayıt altına alınmaktadır. Oda binasının fiziksel kapasitesini geliştirebilmek için 1 yıl boyunca süren inşaat tamamlanmış, daha işlevsel bir çalışma ve iyi bir hizmet alanı oluşturulmuştur. Ayrıca Odamız bünyesinde kurulan ve yapımı tamamlanan Meclis Toplantı Salonumuz birçok sivil toplum kuruluşunun toplantı ve eğitimlerini gerçekleştirdiği bir merkez haline getirilerek Tokat’ın hizmetine sunulmuştur.

 

Odamız bünyesinde kullanılan bilgisayarlar Core 2 Duo işlemcili, yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlardır. Bunun yanı sıra tüm arşiv kayıtlarımız aynı zamanda elektronik ortamda da saklanmaktadır. Elektronik arşivimiz Oda binası içerisinde bulunan ana bellekte saklanmakla birlikte, Ankara merkezli bir özel firma ile anlaşma sağlanarak tüm elektronik arşivlerin Ankara’daki ana bilgisayarda da saklanması, bu sayede belgelerin zayi olmaması sağlanmıştır.

 

Odamız üyelerine daha iyi ve hızlı hizmet sunulması amacı ile www.tokattso.org.tr adı altında bir internet portalı yine 2009 yılında açılmıştır. Bu portal içerisinde üyelerimizin soru ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve Oda personeline direkt ulaşabilecekleri e-posta bilgi sistemi bulunmaktadır. Odamız internet portalı düzenli aralıklarla güncellenerek işler halde tutulmakta olup üyelerimizi bilgilendirici haber ve ilanlarımız Odamız internet sayfasında duyurulmaktadır. Ayrıca 2014 yılında yapılan büyük bir revizyonla, internet sitemiz farklı ve daha modern bir imaja kavuşmuştur.

 

Yine Odamız internet sayfası içerisinde bulunan firma ve üye arama bölümünde, Odamıza kayıtlı firmaların kendilerine tahsis edilecek şifrelerle girerek istedikleri düzenlemeleri yapabilecekleri mini tanıtım sayfaları yer almaktadır. Üye işlemlerinin hız kazanması amacıyla, ücretsiz olarak verilen Oda belgelerinin çıktılarının, kendilerine tahsis edilecek şifreler yoluyla, üyeler tarafından alınması sağlanmıştır. Yine üye aidatları ve munzam aidatlar internet sayfası üzerinden üyelerimiz tarafından yatırılabilmektedir.

 

2009’da yapılan modernizasyon çalışmalarına ilaveten, günün değişen ve gelişen şartları, Odamızın ihtiyaçları doğrultusunda gerek yazılım, gerek ise donanım anlamında yenileme çalışmaları devam ettirilmiş, 2014 yılı başında Oda Plus programının da sistemimize entegre edilmesiyle birlikte raporlama biçimleri çeşitlendirilmiş, hizmet süresi hızlandırılmış, hata oranı minimize edilmiş ve sürekli iyileştirilmekte faaliyetlerimiz devam etmektedir.

 

3.5.4-    Kurum Kültürü

 

Odamız üst yönetimi tarafından; çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesi ve kurum kültürünün sağlanması amacıyla Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Kalite Politikası oluşturulmuştur.

Kalite Politikamız: Kuruluş Kanunumuz ve Mevzuatlar çerçevesinde, ilimizin ve ülkemizin sanayisi ve ticaretine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Odamız, üye ve müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını, yasal sınırlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamayı, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ilimizde sosyal ve kültürel alanda meydana gelecek pozitif yöndeki gelişimlerin toplumun tüm yönleri ile gelişmesine yardımcı olacağı düşüncesi ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, ilimizde pek çok projeye destek vermiş, vermekte veya ortak olmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

 • Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ile birlikte Yeşilırmak Havzasında Tarım Kümelenmesi Yaklaşımı ile Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi iştirakçisi
 • TOKSAD ile Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ortaklığı
 • OKA ile Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi ve Kadın Girişimciler Projesi ortaklığı
 • Amasya Üniversitesi ile Endüstriyel Mesleki Eğitim Projesi ortaklığı
 • Tokat Ticaret Meslek Lisesi ile Sigortacılık Sektörü Ara Eleman İhtiyaçlarının Eğitimi ve Desteklenmesi Projesi ortaklığı
 • Kalkınma ve Avrupa Birliği Derneği ile Kayıtlı İstidam İçin Ortak Fayda; Diyalog ve İşbirliği Projesi ortaklığı
 • Tokat Arama Kurtarma Derneği (TAKE) ile Doğal Afetlere Müdahale İçin Arama Kurtarma Ekipleri Projesi ortaklığı
 • Tokat Sağlık Meslek Lisesi ile Yaşlı ve Hasta Bakımı Konulu Proje ortaklığı
 • Tokat Ticaret Borsası ile Ortak Kadın Girişimciliği Projesi ortaklığı
 • Üretim Yapan KOBİ’ler Arası Bilgi Ağı Projesi
 • Marka Kent Yolunda İlk Adım Projesi ve Tanıtım Filmi
 • Yaş Sebze ve Meyve Ürünleri Rekabet Analizi Projesi
 • Mermer Sektörü Rekabet Analizi Projesi
 • Kadınlar İş’te Projesi
 • Tokat İli Mesleki Eğitimin Durumu ve İhtiyaç Analizi Projesi
 • Mesleki Eğitim Programları Projesi
 • Elektrik Makineleri Kumandaları Teknolojik Değişimleri Projesi
 • Otomotiv Endüstrisindeki Dönüşüm Projesi
 • Avrupa’daki Modern Köylerin İncelenmesi Projesi
 • Genç Umutlar Projesi
 • Organizasyon Eğitimi ve Simülasyon Örneği Projesi
 • “İş, Yarını Planlamaktır” Projesi
 • Avrupa’daki Sigortacılık Uygulamaları Projesi
 • Sağlıklı Bir Eğitime Doğru Projesi
 • AR-GE Odaklı Üniversite-Sanayi İşbirliği Potansiyel Araştırma Projesi
 • Tokat İli Turizm Master Planı Projesi
 • Tokat Sanayisinin Kümeleşmesi, Dışa Açılım İçin İhtiyaç Analizi Projesi
 • Gıjgıj Tesisleri Rehabilitasyon ve Yenileme Projesi

Bu gibi projelerin yanı sıra, üyelerimize çeşitli sosyal ve kültürel konularda aydınlatıcı eğitimlerin verilmesi amacı ile diğer sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla görüşülmekte ve eğitim organizasyonları yapılmaktadır.

         

 3.6- ÇEVRE ANALİZİ

Çevre analizi, odanın kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, oda için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Çevre analizinde öncelikle odanın faaliyet alanına giren, dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler incelenmiştir. Daha sonra bu gelişmeler ışığında, dünyada ve Türkiye’de meydana gelen, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nı etkileyen ve etkileme olasılığı bulunan Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Teknolojik dış çevre unsurları ele alınarak  PEST Analizi oluşturulmuştur. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası PEST Analizi Tablo 7’de yer almaktadır.

Tablo 7. PEST Analizi

 

OLUMLU AKIMLAR

OLUMSUZ AKIMLAR

EKONOMİK

 

-Tokat’ın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı faaliyet alanı içerisinde bulunması

- Şehrin turizm açısından yeterli potansiyele sahip olması

- Organize Sanayi Bölgesinde uygulanan ücretsiz arsa tahsisi politikası

-KOSGEB'in Tokat'ta il müdürlüğü bazında çalışması

- Tokat'ın 5. teşvik bölgesinde bulunması.

-Son yılda enflasyon oranındaki değişmeler

 

 

- Ticari anlamda ortaklık kültürünün olmaması

- Dışa göç verilmesiyle alakalı nüfustaki azalış

- Son 1 yılda Tokat'a yapılan yatırım düzeyindeki eksiklik

- Kişi başına düşen gelir düzeyi

- Kalifiye işgücü temin edilebilirliği

- Şehrin ticari pazarlara ulaşım kolaylığı

- Şehrin enerji maliyeti

- Şehrin turizm anlamında tanıtımı için uygulanan yöntemler

- Kurumsallaşmış işletmelerin yeterlilik durumu

- Markalaşmış işletmelerin yeterlilik durumu

 

TEKNOLOJİK

 

- Tokat havaalanın faal olması

- Tokat'ta Teknopark'ın AR-GE çalışmalarına etkisi

- Bilişim teknolojileri, internetin etkin ve verimli şekilde kullanımı

- KOSGEB'in teknolojik gelişmelerle ilgili verdiği destekler.

- Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı OKA'nın teknolojik gelişmelerle ilgili verdiği destekler.

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun teknolojik gelişmelerle ilgili verdiği destekler.

 

 

- Hava ulaşımında uçuş noktaları ve sefer sayılarının yetersizliği ve havaalanının gerekli faydayı şehre sağlamıyor olması.

- Tarım ve hayvancılık teknolojilerine yönelik il genelindeki çalışmaların yetersizliği

- Tokat tarım ve hayvancılığının tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği

- Avrupa Birliği (AB)'nin teknolojik gelişmelerle ilgili verdiği desteklerin yetersiz olması.

SOSYO-KÜLTÜREL

 

- Üniversitenin varlığı

- Aile bağları ve sosyal yapının güçlü olması

- Sağlık hizmetlerinin ve bu hizmeti sağlayanların yeterli donanıma sahip olması

- Şehrin eğitim açısından yeterli kapasiteye sahip olması

- Tokat'ta eğitimli kentli sayısının yeterliliği.

- Tokat'ta birlikte yaşama kültürünün her kesim tarafından benimsenmesi

 

 

- Yetişen yeni nesillerin Tokat'ta iş bulamama olasılığı

- Eğitimlerini tamamlayan kentlilerin, kendi branşlarında, vasıflı ve getirisi tatmin edici iş bulamama durumu

- Tokat'ta kentlilik bilincinin yeterli düzeyde olmaması

- Tokat'ta istenilen ürün ve hizmete kolaylıkla ulaşılamıyor olması

- Tokatlı yatırımcıların istenilen düzeyde şehre yatırım yapamıyor olması.

- Her kesime hitap eden sosyal tesislerin yeterli sayıda olmaması

- Kazanılan gelirlerden bireysel tasarrufların yapılamıyor olması

Tokat'taki sosyal etkinliklerin yeterli sayıda olmaması.

 

POLİTİK-HUKUKİ

 

- Devlet desteğiyle yapılan toplu konut işlerinin şehrin ekonomisine olan etkisi

- Yasal düzenlemeler ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasının sağlanmış olması

- Tokat'ın Avrupa Birliği(AB) hibe programlarından yeterince faydalanıyor olması.

 

 

- Özelleştirme uygulamaları ilimiz açısından amaçlanan faydayı sağlamamaktadır.

- Uluslararası düzeyde yapılan yatırımlar ya da iş anlaşmalarının yeterli düzeyde olmaması.

- Politik açıdan Tokat, ülke gündeminde doğru biçimde yer almamaktadır.

- Özelleştirme uygulamaları genel ekonomi açısından amaçlanan faydayı sağlamamaktadır.

- Finansal piyasalardaki faiz ve kur politikaları üzerinde Merkez Bankası'nın etkisi olumlu düzeyde değildir.

- Tokat'ta üretilen ürünlerin yurtdışına pazarlanmasında bürokrat açıdan kolaylık sağlanamamaktadır.

- Kayıtdışı ile mücadele için gerekli denetimlerin yeterli düzeyde yapılmıyor olması.

- Tokat'ın kalkınmasına yönelik üretilen devlet politikaları yeterli değildir.

-Devlet desteğiyle yapılan toplu konut işlerinin şehrin sektör temsilcilerine olan etkisi olumludur.

 

 

           3.6- SWOT (GZFT) ANALİZİ

SWOT (GZFT) analizi, incelenen kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. Bu analiz  genel olarak, kurumu bulunduğu çevrenin içinde sistematik olarak inceler. Strateji belirleme sürecinin ilk adımını oluşturan SWOT (GZFT) analizi, takip eden aşamalar için kaynak oluşturması ve rehberlik etmesi açısından büyük önem taşır.

SWOT (GZFT) analizinde, kurumun iç bünyesinden kaynaklanan ve kontrol edebildiği “Güçlü Yönleri” ve “ Zayıf Yönleri” ile dış çevrede oluşan ve kurumun kontrolü dışında gerçekleşen “Fırsatlar”  ve “Tehditler” belirlenir ve değerlendirilir.

Güçlü yönler kurumun amaçlarına ulaşması için yararlanabileceği olumlu hususlar, zayıf yönler ise; kurumun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Güçlü ve zayıf yönler belirlenirken kurumun organizasyon yapısı, birimlerin görev ve yetkileri, personel durumu, kurum kültürü, fiziksel kaynaklar, teknolojik altyapı ve mali durum gibi konular dikkate alınır.

Fırsatlar, kurumun kontrolü dışında dış çevrede meydana gelen değişiklik ve gelişmelerden kuruma avantaj sağlaması muhtemel olan durumlardır. Tehditler ise, yine kurumun kontrolü dışında dış çevrede gerçekleşen ve kurumun çalışmalarını sekteye uğratabilecek dış faktörlerdir. SWOT (GZFT) Analizi özet olarak, bir kurumun kendini tanıma çabası olup, gelişim için çıkılan yolda “Şu anda neredeyiz?” sorusunun cevabını verir.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası “Kurumsal SWOT Analizi” çalışması, çalışanlar, meclis üyeleri ve dış paydaşlar ile anket çalışması yöntemi ile yapılmıştır. Yapılan ankette Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, personel, yönetim ve meclis ile ilgili çeşitli sorulara alınan cevaplar doğrultusunda bir SWOT Analizi yapılmıştır.

Tüm bu çalışmalar sonucunda hazırlanan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası SWOT (GZFT) Analizi Tablo 8’de yer almaktadır.

 

 Tablo 8. SWOT (GZTF) Analizi

SWOT ANALİZİ

 

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

 

-          Hizmette çabukluk ve hizmet kalitesi

-          İlgili kişilere çabuk ulaşım

-          Personel kalitesi, bilgi ve deneyimi

-          Çağdaşlık

-          Güvenirlik - Saygınlık

-          Kendini yenileme

-          Oda binasının fiziki durumu

-          Tarafsız ve şeffaf olması

-          Kurumsal yönetim anlayışı

 

 

 

 

 

-          AR-GE Çalışmaları

-          Ticari Alana Yönelik Faaliyetler

-          Eğitim Faaliyetleri

-          Lobicilik Faaliyetleri

-          Oda Yayınları

-          Dış kurumlarla işbirliği

-          Topluma yararlılık

-          Sektörel saha analizleri ve istatistiki araştırmalar

-          Danışmanlık

-          Dış Paydaşlarla Ortak Proje Sayısı

-          Faaliyete ilişkin mevzuat yetersizliği

-          Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerindeki yetersizlik

-          Kamuoyuyla bilgi paylaşımı

 

FIRSATLAR

TEHDİTLER

 

-          Kalkınma Ajansı’nın varlığı

-          Şehrin turizm potansiyeli

-          Ücretsiz OSB yerleşkeleri

-          KOSGEB'in İl Müdürlüğü bazında çalışması

-          Tokat'ın 5. teşvik Bölgesinde yer alması

-          Tokat Havaalanı’nın faal olması

-          TEKNOPARK'ın Ar-Ge çalışmalarına etkisi

-          KOSGEB, OKA ve TKKDK'nın teknolojik gelişmelere verdiği destekler

-          Üniversitenin varlığı

-          Şehrin eğitim açısından yeterli kapasiteye sahip olması

-          Yasal düzenlemeler ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasının sağlanmış olması

-          AB hibe programlarından yeterince faydalanılıyor olması

 

 

-          Ticari ortaklık kültürünün olmaması

-          Dışa göç ve nüfustaki azalış

-          Son 1 yılda yapılan yatırım oranındaki azalış

-          Kalifiye işgücü temin edilebilirliği

-          Şehrin ticari pazarlara ulaşım kolaylığı

-          Şehrin turizm anlamında tanıtımı için uygulanan yöntemler

-          Kurumsallaşmış ve Markalaşmış işletmelerin yetersizliği

-          Hava ulaşımında uçuş noktalarının ve sefer sayılarının yetersizliği

-          Tarım ve hayvancılık teknolojilerine yönelik il genelindeki çalışmaların ve Tokat tarım ve hayvancılığının tanıtım faaliyetlerindeki eksiklik

-          Yetişen yeni nesillerin Tokat'ta vasıflı ve getirisi yüksek iş bulamaması

-          Özelleştirme uygulamalarının ilimiz açısından amaçlanan faydayı sağlayamaması

-          Tokat'ta üretilen ürünlerin pazarlanmasında bürokratik kolaylığın sağlanamaması

BÖLÜM 4: GELECEĞE BAKIŞ

     4.1- MİSYON BİLDİRİMİ

Tokat’ın ve Tokat iş âleminin ortak sesinin duyulmasını sağlamak, ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması amacı ile gerekli tüm çabayı sarf etmek, işbirliği kültürünün oluşturulmasına öncü olarak ortak bir payda altında aynı çıkarların gözetilmesini sağlayarak Tokat ekonomisinin ve rekabet edebilme gücünün etkinliğini ortaya çıkarmaktır.

     4.2- VİZYON BİLDİRİMİ

Tokat iş âleminin dışa açılmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm desteği vermek ve Odamız çabalarını bu yöne kanalize etmek, Tokat halkına girişimcilik ruhunu kazandırmak ve rekabet edebilirlik düzeyini en üst seviyeye yükseltmek için eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunarak ilimizin sanayi ve ticarette, dünyada söz sahibi beyinlere sahip olmasını sağlamak.

     4.3- TEMEL DEĞERLER

Odamız genç ve yeniliklere açık personeli ve yöneticileri ile her zaman daha iyi ve daha kaliteli olmaya çalışmakta, bir üst seviyeye yükselmeyi ortak hedef olarak benimsemektedir. Bu gelişim çabalarını ise belirlenen ortak temel değerlerin dışına çıkmadan yapmaktadır.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet ve hizmetlerini belirlerken ve uygulama safhasında Tokat’ın sosyo-kültürel yapısını, örf ve teamüllerini ve kurumsallaşmanın gerekli kıldığı temel değerleri baz alır. Temel değerlerimiz aşağıda yer almaktadır:

·         Tarafsızlık

·         Şeffaflık

·         Gelişim ve değişimde öncü rol üstlenmek

·         Kaliteli hizmet

·         Taleplere zamanında cevap verebilirlik

·         Katılımcılık

·         Ortaklık duygusu

·         Üye memnuniyeti odaklılık

·         Hesap verebilirlik

·         Sistem sonuç odaklılık

·         Daima bir üst seviye hedefleri için mücadele

 

      4.4- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik amaçlar, belirli bir zaman içinde kurumunulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Sayısal olarak ifade edilmemekle birlikte somut bir nitelik taşırlar ve “Nereye ulaşmak istiyoruz ?” sorusuna cevap verirler.Stratejik amaçlar oluşturulurken, kurumun bütün faaliyet ve projelerine yön verecek kadar kapsamlı, aynı zamanda kolay anlaşılır bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir.

Stratejik hedefler ise, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Stratejik amaçlar, stratejik konular ve stratejik alanlar doğrultusunda belirlenirler.Stratejik konular, stratejik planlamanın temeli olarak görülen yaklaşımlardan birisidir. Bu yaklaşıma göre kurumlar kendilerini uzun vadede etkileyecek stratejik konuları belirlemeli ve stratejik plan kapsamında bu sorunlara çözüm getirmelidirler. Bu bağlamda bir kurumun karşı karşıya olduğu stratejik konular SWOT (GZFT) analizinden hareketle oluşturulan bir SWOT matrise dayalı olarak belirlenirler. Stratejik alanlar ise kurumun misyon, yasal yükümlülükler, görev ve sorumluluklarına bağlı olarak oluşturulurlar.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, stratejik amaç ve hedefleri belirleme sürecinde, öncelikle bir günlük çalışma kapsamında yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte SWOT (GZFT) analizini gerçekleştirmiştir. Aynı çalışmada, SWOT analizi sonuçlarından hareketle, stratejik konular belirlenmiş ve bu konulara yönelik görüşler ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Bu çalışmayı takiben, yönetim kurulu üyeleri ile iki ayrı çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk çalışmada, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleceğini yönlendirecek stratejik konular ve stratejik alanlar ele alındığı ve bunlardan hareketle oluşturulan stratejik alternatiflerin arasından seçimin yapıldığı bir “Karar Toplantısı” ile 2014-2017 yıllarını kapsayan stratejik amaçlar belirlenmiştir.

İkinci çalışmada ise, belirlenen stratejik amaçlar tek tek ele alınarak ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış ve bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak stratejik hedefler, ilgili oldukları stratejik amaca nasıl ve ne ölçüde katkı verecekleri de göz önüne alınarak belirlenmiştir.

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1:

ÜYELERLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜYE MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI

1.1-           Üye iletişim bilgilerinin tamamlanması ve periyodik olarak üye veri tabanının güncellenmesi

1.2-           Üyelerle yazılı iletişim kapasitesinin artırılması

1.3-           Meslek Komiteleri ve Meslek Gruplarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi

1.4-           Üyelerin eğitim istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

1.5-           Üyelerin ticari kapasitesini ve yönetim etkinliğini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenmesi

1.6-           Üye memnuniyetinin ölçülmesi ve memnuniyet ölçümü yapılan üye sayısının artırılması

1.7-           Üye memnuniyet oranının artırılması

 

STRATEJİK AMAÇ 2:

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI VE ÇALIŞANLARIN GELİŞTİRİLMESİ

2.1-     Stratejik Planın tamamlanması ve hayata geçirilmesi

2.2-   Kalite Yönetim Sistemi ve Oda Akreditasyon Sisteminin stratejik plana entegre  

         edilmesi

2.3-   Çalışanların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi

2.4-   Çalışanların eğitimler yoluyla gelişiminin sağlanması

2.5-   Oda bünyesinde ihtiyaca yönelik farklı birimler oluşturulması

2.6-  Odanın tanıtımına ilişkin olarak Oda faaliyetlerinin ulusal ve yerel basında daha            fazla yer alması için çalışmalar yapılması

 

STRATEJİK AMAÇ 3:

TOKAT’IN İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİ

3.1- İyi Tarım Uygulamaları konusunda yazılı ve görsel basında bilgilendirme ve bilinçlendirme

        faaliyetleri yapılması

3.2-  İyi Tarım Uygulamalarının Tokat’ta yaygınlaştırılması amacıyla;

4  Toplantı, konferans ve seminerler yapılması

4  Çalıştaylar, Strateji Belirleme Toplantıları yapılması

4  Araştırma Raporları hazırlanması

4  Tarımsal alanda faaliyet gösteren üyelerin yararına, üniversite ile ortak projeler hazırlanması

4  Tanıtım, pazarlama ve lobicilik çalışmaları yapılması

4  İyi Tarım konusundaki iyi örneklerin belirlenerek, deneyimlerinden faydalanılması amacıyla panel, konferans ve ortak görüşmelerin yapılması

4  İlgili gruplarla İyi Tarım uygulanan bölgelerine ziyaretler yapılması

4  İyi Tarım konusunda ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen gelişmelerin izlenmesi ve duyurulması

4  İyi Tarım ile ilgili yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımın sağlanması

4  İyi Tarım ile ilgili Oda web sitesinde ve yayın organlarında haber ve yazıların yer alması

 

STRATEJİK AMAÇ 4:

TOKAT’TA MARKA DEĞERİ YARATILMASI ve İŞLETMELERİN KURUMSALAŞMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI

4.1- İşletmelerin markalaşma kapasitesinin artırılması

4  Marka tescili yaptıran işletmelerin desteklenmesi ve sayısının artırılması

4  İşletmelere markalaşma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi

4  Yazılı ve görsel basında markalaşma konusunda bilgilendirme ve duyurular yapılması

4  Odanın web sitesi ve yayın organlarında markalaşma kültürü konusunda yazılar ve haberler yayınlanması

4.2- Bölgesel marka yaratma konusunda çalışmalar yapılması

 

STRATEJİ AMAÇ 5:

TOKAT’TA ORTAKLIK KÜLTÜRÜ VE KURUMSALLAŞMANIN OLUŞTURULMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

5.1- Ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi

4  Ortaklık kültürünün gelişmesine yönelik eğitimler verilmesi

4  Ortak iş yapma ile ilgili modeller konusunda bilgilendirme yapılması ve iyi örneklerin sunulması

4  Başarıya ulaşmış yapılarla panel ve konferanslar düzenlenmesi

4  Ortak iş yapabilecek kişi ve kurumların bir araya getirilmesi

5.2- Şirketlerde kurumsallaşmanın ve şirket birleşmelerinin yaygınlaştırılması

4  İşletme sahiplerine ve yöneticilerine kurumsallaşma ile ilgili eğitimler verilmesi

4  Kurumsal yapıların ve şirket birleşmelerinin özendirilmesi

4  Başarıya ulaşmış örneklerin sunulması

 

STRATEJİ AMAÇ 6:

TOKAT’TA TURİZMİN CANLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ

6.1- Turizm alanında çalışan özel işletmeler ve sivil toplum kuruluşları ile resmi kurum

        ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve koordinasyon eksikliğini gidermek amacıyla

        ortak toplantılar yapılması

6.2- Turizm alanında faaliyet gösteren ve gösterebilecek firmaların ve yatırımcıların

       tespit edilmesi

6.3- Turizm alanında, ulusal ve yabancı sermaye ile birlikte tur firmalarının Tokat’a

       çekilmesi amacıyla görüşmeler yapılması

6.4- Turizm alanında yatırım yapması muhtemel girişimcilerin finansman eksikliklerinin

        giderilmesi amacı ile var olan finansal kaynaklara erişimleri konusunda

        bilgilendirme toplantıları yapılması

 

6.5- Turizm alanında faaliyet gösteren firmalara ve yatırımcılara eğitim verilmesi

 

6.6- Turizm alanında hizmet verecek kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi                         konusunda çalışmalar yapılması

6.7- Üniversiteler ve MEB’e bağlı Turizm Otelcilik Bölümü ve Turizm Meslek Liseleri ile

       turizmin gelişimine yönelik ortak projeler hazırlanması

6.8- Tokat’ın turizm alanında tanınırlığının arttırılması amacı ile bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde lobi faaliyetleri yapılması

6.9- Tokat il sınırları içerisinde kültür turizmine katkı sağlayabilecek, var olan ve atıl

       durumdaki turistik değerlerin turizme kazandırılması amacıyla doküman

       hazırlanması (broşür, katalog, afiş, interaktif CD vs.)

6.10- Turizm alanında yapılacak bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın

        sağlanması

 

STRATEJİ AMAÇ 7:

TOKAT’A YENİ YATIRIM YAPILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARDA BULUNULMASI

7.1- Ticari pazarlara kolay erişim için şehrin kara ve hava ulaşımı ve taşımacılığı konusundaki eksikliklerinin tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik lobi faaliyetleri yapılması.

7.2- Tokat’a yapılacak yatırımlara verilen teşvik oranlarının arttırılmasına yönelik lobi faaliyetleri yapılması.

7.3- Tokat’ın devlet teşvikleri açısından yatırımcılara sunacağı faydaların tanıtımının yapılması.

7.4- Tokat’a yatırımcı çekilmesine yönelik tüm paydaşlarla yerel bir politika oluşturulması.

7.5- Oda tarafından en az 1 tane sosyal tesisin şehre kazandırılması.

 

Stratejik planlama sürecinde, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın dört yılı kapsayan stratejik amaçları belirlendikten sonra, bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak stratejik hedefleri oluşturulmuştur. Stratejik amaçlardan hareketle oluşturulan stratejik hedeflerin yer aldığı “Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu” Tablo 9’da sunulmaktadır.

Stratejik amaçların kurumsal yapıya yayılımı ve hedeflerin gerçekleştirilme etkinliğinin sağlanması için stratejik hedeflerin hayata geçirilmesinde kurumun bütün birimlerine sorumluluk verilmesi gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası stratejik hedefleri ve servisler arasında ilişkilendirme yapılmıştır. Stratejik hedeflerin servislerle ilişkilerini gösteren “Hedef-Servis İlişkisi Tablosu ” Tablo 10’da yer almaktadır. 

Stratejik hedeflerin servislerle ilişkisi kurulduktan sonra, stratejik hedeflerin hayata geçirilmesi için servis hedeflerine indirgenmesi gerekmektedir. Ayrıca, servis hedeflerin indirgenmesi ve servis hedef tablolarının bir bütünlük içinde oluşturulması için, kurumda işleyen diğer sistemlerin stratejik plan ile entegrasyonu sağlanmalıdır.

 

 

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER TABLOSU

Stratejik Amaç 1:

ÜYELERLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜYE MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI

 

 

 

Performans

Göstergesi

Yıllara Göre Hedefler

2014

2015

2016

2017

SH 1.1- Üye iletişim bilgilerinin tamamlanması ve periyodik olarak üye veri tabanının güncellenmesi.

Programa Uygunluk

% 40

% 60

% 80

%95

SH 1.2- Üyelerle yazılı iletişim kapasitesinin arttırılması.

 

Programa Uygunluk

% 60

%70

%80

%90

SH 1.3- Meslek Komiteleri ve Meslek Guruplarına yönelik genel

bilgilendirme toplantısı yapılması

Toplantı Sayısı

1

2

3

4

SH 1.4- Üyelerin eğitim, istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

 

Anket Uygulama Sayısı

1

1

1

1

SH 1.5- Üyelere yönetim etkinliği ve iş kapasitesinin

artırılmasına yönelik eğitimler verilmesi

Eğitim Sayısı

-

2

3

4

SH 1.6- Üye memnuniyetinin ölçülmesi ve memnuniyet ölçümü yapılan üye sayısının arttırılması

Değerlendirme Sayısı

1

2

2

2

SH1.7- Üye memnuniyetinin artırılması

Üye Memnuniyet ölçüm oranı

% 20

%40

%60

%80

 

 

 

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER TABLOSU

Stratejik Amaç 2:

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI VE ÇALIŞANLARIN GELİŞTİRİLMESİ

 

 

 

Performans

Göstergesi

Yıllara Göre Hedefler

2014

2015

2016

2017

SH 2.1- Stratejik Planın tamamlanması ve hayata

             geçirilmesi

Programa Uygunluk

% 100

 

 

 

SH 2.2- Kalite Yönetim Sistemi ve Oda Akreditasyon

            Sisteminin stratejik plana entegre edilmesi

Programa Uygunluk

% 100

 

 

 

SH 2.3- Çalışan performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi

 

Yıl Sonu Ölçümleri ve Ödüllendirilmesi

1

1

1

1

SH 2.4- Çalışanların eğitimler yoluyla gelişimlerinin sağlanması

 

Personel/Saat

13/130

13/143

13/156

13/195

SH 2.5- Oda bünyesinde ihtiyaca yönelik farklı birimler oluşturulması

 

Programa Uygunluk

1

1

1

1

SH 2.6- Odanın tanıtıma ilişkin olarak, Oda faaliyetlerinin ulusal ve yerel basında daha fazla yer alması için çalışmalar yapılması

Haber Arşivleri

50

60

80

90

  

 

 

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS TABLOSU

Stratejik Amaç 3:

TOKAT’IN İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİ

 

 

Performans

Göstergesi

Yıllara Göre Hedefler

2014

2015

2016

2017

SH 3.1- İyi Tarım Uygulamaları konusunda yazılı ve görsel basında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması.

Haber Arşivi

1

2

3

4

SH 3.2- İyi Tarım Uygulamalarının Tokat’ta yaygınlaştırılması amacıyla;

Programa Uygunluk

%40

%45

%50

%60

SH 3.2.a- Toplantı, konferans ve semineler yapılması

 

Toplantı Sayısı

2

2

3

3

SH 3.2.b- Çalıştaylar, strateji belirleme toplantıları yapılması

 

Toplantı/Konferans Sayısı

1

3

3

-

SH 3.2.c- Araştırma Raporları hazırlanması

 

Toplantı Sayısı

1

2

3

4

SH 3.2.d- Tarımsal alanda faaliyet gösteren üyelerin yararına, üniversite ile ortak projeler hazırlanması

Proje Sayısı

1

1

2

2

SH 3.2.e- Tanıtım, pazarlama ve lobicilik çalışmaları yapılması

Çalışma Sayısı

-

1

2

-

SH 3.2.f- İyi Tarım Uygulamaları konusunda iyi örneklerin belirlenerek, deneyimlerinden faydalanılması amacıyla ortak görüşmeler ve çalışmalar yapılması

Görüşme Sayısı

1

2

2

2

SH 3.2.g-İlgili gruplarla İyi Tarım Uygulamaları yapılan bölgelere ve işletmelere ziyaretler yapılması

 

Ziyaret Sayısı

1

1

2

2

SH 3.2.h- İyi tarım konusunda ulusal ve uluslar arası alanda meydana gelen gelişmelerin izlenmesi ve duyurulması

Duyuru Sayısı

1

1

2

2

SH 3.2.i-  İyi tarım ile ilgili yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanması

Fuar Sayısı

1

1

2

2

SH 3.2.j- İyi tarım ile ilgili Oda web sitesinde ve yayın organlarında haber ve yazıların yer alması

Haber Arşivi

1

2

2

3

 

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS TABLOSU

Stratejik Amaç 4:

TOKAT’TA MARKA DEĞERİ YARATILMASI ve İŞLETMELERİN KURUMSALAŞMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI

 

 

 

Performans

Göstergesi

Yıllara Göre Hedefler

2014

2015

2016

2017

SH 4.1- İşletmelerin markalaşma kapasitelerinin arttırılması amacıyla;

 

Programa Uygunluk

%25

%45

%60

%70

SH 4.1.a- Marka tescili yapan işletmelerin desteklenmesi ve sayısının arttırılması

İşletme Sayısı

1

2

3

4

SH 4.1.b- İşletmelere markalaşma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

Eğitim Sayısı

-

1

2

2

SH 4.1.c- Yazılı ve görsel basında markalaşma konusunda bilgilendirme ve duyurular yapılması

Haber Arşivi

1

3

4

6

SH 4.1.d- Odanın web sitesi ve yayın organlarında markalaşma kültürü konulu yazı ve haber yayınlanması

Haber Arşivi

1

1

1

1

SH 4.2.- Bölgesel marka yaratma konusunda çalışmalar yapılması

Çalışma Sayısı

1

2

3

4

 

 

 

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER TABLOSU

Stratejik Amaç 5:

TOKAT’TA ORTAKLIK KÜLTÜRÜ VE KURUMSALLAŞMANIN OLUŞTURULMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

 

 

 

Performans

Göstergesi

Yıllara Göre Hedefler

2014

2015

2016

2017

SH 5.1- Ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi amacıyla

Programa Uygunluk

%15

%30

%45

%55

SH 5.1.a- Ortaklık kültürünü geliştirmeye yönelik eğitimler verilmesi

Eğitim Sayısı

1

1

2

2

SH 5.1.b- Ortak iş yapma ile ilgili modeller konusunda bilgilendirme yapılması ve iyi örneklerin sunulması

Yayın sayısı

1

2

3

4

SH 5.1.c- Başarıya ulaşmış yapılarla panel ve konferanslar düzenlenmesi

Konferans sayısı

1

1

2

2

SH 5.1.d- Ortak iş yapabilecek kişi ve kurumların bir araya getirilmesi

Başarılı Uygulama Sayısı

-

1

-

1

SH 5.2- Şirketlerde kurumsallaşmanın ve şirket birleşmelerinin yaygınlaştırılması

Programa Uygunluk

%20

%40

%60

%80

SH 5.2.a-İşletme sahiplerine ve yöneticilerine kurumsallaşma ile ilgili eğitimler verilmesi

Eğitim Sayısı

1

1

2

2

SH 5.2.b- Kurumsal yapıların ve şirket birleşmelerinin özendirilmesi

Yayın Sayısı

1

2

3

4

SH 5.2.c-Başarıya ulaşmış örneklerin sunulması

Yayın Sayısı

1

2

3

4

 

  

 

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER  TABLOSU

Stratejik Amaç 6:

TOKAT’TA TURİZMİNİN CANLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAYATA GEÇİRİLMESİ

 

 

 

Performans

Göstergesi

Yıllara Göre Hedefler

2014

2015

2016

2017

SH 6.1 – Turizm alanında çalışan özel işletmeler ve sivil toplum kuruluşları ile resmi kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve koordinasyon eksikliğini gidermek amacıyla ortak toplantılar yapılması

Toplantı Sayısı

1

2

2

3

SH 6.2- Turizm alanında faaliyet gösteren ve gösterebilecek firmaların ve yatırımcıların tespit edilmesi

Programa Uygunluk

%30

%40

%50

%60

SH 6.3- Turizm alanında, ulusal ve yabancı sermaye ile birlikte tur firmalarının Tokat’a çekilmesi amacıyla görüşmeler yapılması

Görüşme Sayısı

1

2

2

3

SH 6.4- Turizm alanında yatırım yapması muhtemel girişimcilerin finansman eksikliklerinin giderilmesi amacı ile var olan finansal kaynaklara erişimleri konusunda bilgilendirme toplantıları yapılması

Toplantı Sayısı

1

1

2

2

SH 6.5- Turizm alanında faaliyet gösteren firmalara ve yatırımcılara eğitim verilmesi

 

Eğitim Sayısı

1

2

2

2

SH 6.6- Turizm alanında hizmet verecek kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi konusunda çalışmalar yapılması

Programa Uygunluk

%25

%35

%45

%55

SH 6.7- Üniversiteler ve MEB’e bağlı Turizm Otelcilik Bölümü ve Turizm Meslek Liseleri ile turizmin gelişimine yönelik ortak projeler hazırlanması

Proje Sayısı

1

1

2

2

SH 6.8- Tokat’ın turizm alanında tanınırlığının arttırılması amacı ile bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde lobi faaliyetleri yapılması

Programa Uygunluk

%25

%35

%45

%60

SH 6.9- Tokat il sınırları içerisinde kültür turizmine katkı sağlayabilecek, var olan ve atıl durumdaki turistik değerlerin turizme kazandırılması amacıyla doküman hazırlanması (broşür, katalog, afiş, interaktif CD vs.)

Doküman Sayısı

-

2

3

4

SH 6.10- Turizm alanında yapılacak bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın sağlanması

Fuar Sayısı

-

1

1

2

  

 

 

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI

STRATEJİK AMAÇLAR VE  HEDEFLER  TABLOSU

Stratejik Amaç 7:

TOKAT’A YENİ YATIRIM YAPILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARDA BULUNULMASI

 

 

 

Performans

Göstergesi

Yıllara Göre Hedefler

2014

2015

2016

2017

7.1- Ticari pazarlara kolay erişim için şehrin kara ve hava ulaşımı ve taşımacılığı konusundaki eksikliklerinin tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik lobi faaliyetleri yapılması.

Programa Uygunluk

%40

%50

%60

%70

7.2- Tokat’a yapılacak yatırımlara verilen teşvik oranlarının arttırılmasına yönelik lobi faaliyetleri yapılması.

Programa Uygunluk

%40

%50

%60

%70

7.3- Tokat’ın devlet teşvikleri açısından yatırımcılara sunacağı faydaların tanıtımının yapılması.

Toplantı-Seminer- Konferans Sayısı

-

1

1

2

7.4- Tokat’a yatırımcı çekilmesine yönelik tüm paydaşlarla yerel bir politika oluşturulması

Programa Uygunluk

-

%50

%60

%70

7.5- Oda tarafından en az 1 tane soysal tesisin şehre kazandırılması.

Programa Uygunluk

%100

-

-

-

 

Tablo 9. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Amaçlar ve Hedefler Tablosu

 

 

 

 

Tablo 10. Hedef-Servis İlişkisi Tablosu

 

Genel Sekreterlik

Muhasebe

İç Ticaret Servisi

Sanayi ve Dış Ticaret Servisi

Kalite  ve AkreditasyonBirimi

Ticaret Sicil Servisi

Basın ve Yayın Servisi

SH1.1

X

 

X

X

 

X

 

SH1.2

X

 

X

 

 

X

 

SH1.3

X

X

 

 

 

 

X

SH1.4

X

 

 

 

X

 

 

SH1.5

X

X

 

 

 

 

 

SH1.6

X

X

 

 

X

 

 

SH1.7

X

X

X

X

X

X

X

SH2.1

X

 

 

 

X

 

 

SH2.2

X

 

 

 

X

 

 

SH2.3

X

X

 

 

 

 

 

SH2.4

X

X

 

 

 

 

 

SH2.5

X

X

 

 

 

 

 

SH2.6

X

X

 

 

 

 

X

SH3.1

X

X

 

 

 

 

X

SH3.2

X

X

 

 

 

 

 

SH3.2a

X

X

 

 

 

 

X

SH3.2b

X

X

 

 

 

 

 

SH3.2c

X

X

X

X

 

 

 

SH3.2d

X

X

 

 

 

 

 

SH3.2e

X

X

 

 

 

 

X

SH3.2f

X

X

 

 

 

 

 

SH3.2g

X

X

 

 

 

 

X

SH3.2h

X

 

 

 

 

 

X

SH3.2i

X

X

 

 

 

 

X

SH3.2j

X

X

 

 

 

 

X

SH4.1

X

 

 

 

 

 

 

SH4.1a

X

 

 

 

 

 

 

SH4.1b

X

 

 

 

 

 

 

SH4.1c

X

X

 

 

 

 

X

SH4.1d

X

 

 

 

 

 

X

SH4.2

X

 

 

 

 

 

 

SH5.1

X

 

 

 

 

 

 

SH5.1a

X

X

 

 

 

 

 

SH5.1b

X

X

 

 

 

 

X

SH5.1c

X

X

 

 

 

 

 

SH5.1d

X

 

 

 

 

 

X

SH5.2

X

 

 

 

 

 

 

SH5.2a

X

X

 

 

 

 

 

SH5.2b

X

 

 

 

 

 

X

SH5.2c

X

 

 

 

 

 

X

SH6.1

X

 

 

 

 

 

X

SH6.2

X

 

X

 

 

 

 

SH6.3

X

X

 

 

 

 

 

SH6.4

X

 

 

 

 

 

X

SH6.5

X

X

 

 

 

 

 

SH6.6

X

 

 

 

 

 

 

SH6.7

X

X

 

 

 

 

 

SH6.8

X

X

 

 

 

 

 

SH6.9

X

 

 

 

 

 

X

SH6.10

X

 

 

 

 

 

X

SH7.1

X

X

 

 

 

 

 

SH7.2

X

X

 

 

 

 

 

SH7.3

X

 

 

 

 

 

 

SH7.4

X

 

 

 

 

 

 

SH7.5

X

X

 

 

 

 

 

 

 

4.5- PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflerin hayata geçirilmesinde ulaşılan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek, kurumsal performans değerlendirmesi ve denetimine temel oluşturmak üzere performans göstergeleri belirlenmiştir. Hedeflerin istenilen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını ölçmek ve değerlendirmek için oluşturulan performans göstergeleri, kaynakların verimli ve etkili kullanılıp kullanılmadığını ölçmeye de yardımcı olmaktadır.

Performans göstergeleri basit göstergeler ve kapsamlı göstergeler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Basit göstergeler sadece faaliyet sayılarından ibaret olup ayrıntıya girmeksizin yapılan işleri gösterir. Kapsamlı göstergeler ise; endeks oran, birim başına ölçü şeklindeki karşılaştırmalı ifadeler olup, elde edilmesi basit göstergelere göre daha zordur. Kapsamlı göstergeler, basit göstergelere göre faaliyetin niteliğine ilişkin daha fazla bilgi verir.

Performans göstergeleri, üretim ve hizmetin hangi aşamasına ilişkin olduğuna ve ürün/hizmetin hangi özelliğini ölçtüğüne göre şu şekilde sınıflandırılabilir:

-       Girdi, çıktı ve sonuç göstergeleri

-       Girdi, çıktı ve sonuçlar arasındaki ilişkilere dayanan göstergeler

-       Kalite göstergeleri

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası stratejik hedeflerine yönelik gösterge türü olarak 62’si çıktı 2’si etkinlik olmak üzere toplam 64 performans kriteri belirlenmiş olup Tablo 11 olarak numaralandırılan “Performans Göstergeleri Tablosu”nda  sunulmaktadır.                        

Stratejik hedeflerinin performans göstergeleri belirlendikten sonra yıllık stratejik hedeflerin izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi için her bir hedefe ilişkin ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu, bunların ne şekilde temin edileceği, ihtiyaç duyulan veriler hâlihazırda toplanmıyorsa nasıl ve ne sıklıkla, kim tarafından temin edileceği, bu kapsamdaki kısıtların neler olacağı gibi hususların incelenerek “Performans Göstergeleri Ölçme ve Değerlendirme Tablosu” oluşturulmuştur.

Bu tabloda, bütün hedeflerin performans göstergelerine ait;

-       Veri toplama yöntemi

-       Analiz yöntemi

-       Veri toplama sıklığı

-       Analiz sıklığı

-       Veri toplama sorumlusu

-       Analiz sorumlusu

-       Raporlama periyodu bulunmaktadır.

 

Tablo 11. Performans Göstergeleri Tablosu

HEDEF NO.

GÖSTERGE

GÖSTERGE TÜRÜ

SH1.1

Programa Uygunluk

Çıktı

SH1.2

Programa Uygunluk

Çıktı

SH1.3

Toplantı Sayısı

Çıktı

SH1.4

Anket Uygulama Sayısı

Çıktı

SH1.5

Eğitim Sayısı

Çıktı

SH1.6

Değerlendirme Sayısı

Çıktı

SH1.7

Üye Memnuniyet ölçüm oranı

Çıktı

SH2.1

Programa Uygunluk

Çıktı

SH2.2

Programa Uygunluk

Etkinlik

SH2.3

Yıl Sonu Ölçümleri ve Ödüllendirilmesi

Etkinlik

SH2.4

Personel/Saat

Çıktı

SH2.5

Programa Uygunluk

Çıktı

SH2.6

Haber Arşivleri

Çıktı

SH3.1

Haber Arşivi

Çıktı

SH3.2

Programa Uygunluk

Çıktı

SH3.2a

Toplantı Sayısı

Çıktı

SH3.2b

Toplantı/Konferans Sayısı

Çıktı

SH3.2c

Toplantı Sayısı

Çıktı

SH3.2d

Proje Sayısı

Çıktı

SH3.2e

Çalışma Sayısı

Çıktı

SH3.2f

Görüşme Sayısı

Çıktı

SH3.2g

Ziyaret Sayısı

Çıktı

SH3.2h

Duyuru Sayısı

Çıktı

SH3.2i

Fuar Sayısı

Etkinlik

SH3.2j

Haber Arşivi

Çıktı

SH4.1

Programa Uygunluk

Etkinlik

SH4.1a

İşletme Sayısı

Etkinlik

SH4.1b

Eğitim Sayısı

Etkinlik

SH4.1c

Haber Arşivi

Çıktı

SH4.1d

Haber Arşivi

Çıktı

SH4.2

Çalışma Sayısı

Etkinlik

SH5.1

Programa Uygunluk

Etkinlik

SH5.1a

Eğitim Sayısı

Etkinlik

SH5.1b

Yayın sayısı

Çıktı

SH5.1c

Konferans sayısı

Etkinlik

SH5.1d

Başarılı Uygulama Sayısı

Etkinlik

SH5.2

Programa Uygunluk

Etkinlik

SH5.2a

Eğitim Sayısı

Etkinlik

SH5.2b

Yayın Sayısı

Çıktı

SH5.2c

Yayın Sayısı

Çıktı

SH6.1

Toplantı Sayısı

Etkinlik

SH6.2

Programa Uygunluk

Etkinlik

SH6.3

Görüşme Sayısı

Etkinlik

SH6.4

Toplantı Sayısı

Etkinlik

SH6.5

Eğitim Sayısı

Etkinlik

SH6.6

Programa Uygunluk

Etkinlik

SH6.7

Proje Sayısı

Etkinlik

SH6.8

Programa Uygunluk

Etkinlik

SH6.9

Doküman Sayısı

Çıktı

SH6.10

Fuar Sayısı

Etkinlik

SH7.1

Programa Uygunluk

Etkinlik

SH7.2

Programa Uygunluk

Etkinlik

SH7.3

Toplantı-Seminer- Konferans Sayısı

Etkinlik

SH7.4

Programa Uygunluk

Etkinlik

SH7.5

Programa Uygunluk

Etkinlik

 

BÖLÜM 5: MALİYETLENDİRME

Maliyetlendirme, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Böylelikle kaynakların amaçlar doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılması mümkün olabilecektir.

Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen stratejik amaçların ve bunların yansıtıldığı stratejik hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulmasıdır. Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenmiştir.

Stratejik hedefleri gerçekleştirmeye dönük faaliyet ve projelerin ortaya konulması sonrasında faaliyet ve projelerin bütçe ile ilişkisi kurulmuştur. Öncelikle her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılmış ve bir hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılmıştır. Stratejik hedeflerin toplam maliyetinden ilişkili oldukları stratejik amacın maliyeti elde edilmiş ve stratejik amaçların toplam maliyetinden de stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılmıştır. 

Tablo 12’de stratejik amaçlar ve hedefler bazında maliyet öngörüleri yıllara yayılmış olarak sunulmuştur:

Tablo 12. Maliyetlendirme Tablosu

 

 

 

        2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

SH1.1

-

-

-

-

SH1.2

-

-

-

-

SH1.3

500

1.000

1.500

2.000

SH1.4

-

-

-

-

SH1.5

-

2.000

4.000

6.000

SH1.6

200

400

400

400

SH1.7

-

-

-

-

SH2.1

-

-

-

-

SH2.2

-

-

-

-

SH2.3

5.000

5.000

5.000

5.000

SH2.4

10.000

11.000

12.000

13.000

SH2.5

50.000

30.000

35.000

40.000

SH2.6

10000

12000

14000

16000

SH3.1

200

400

600

800

SH3.2

 

 

 

 

SH3.2a

10.000

10.000

15.000

15.000

SH3.2b

3.000

9.000

9.000

-

SH3.2c

500

1.000

1.500

2.000

SH3.2d

12.000

12.000

24.000

24.000

SH3.2e

-

5.000

10.000

-

SH3.2f

2.000

4.000

4.000

4.000

SH3.2g

25.000

25.000

50.000

50.000

SH3.2h

-

-

-

-

SH3.2i

80.000

80.000

160.000

160.000

SH3.2j

1.000

2.000

2.000

3.000

SH4.1

 

 

 

 

SH4.1a

-

-

-

-

SH4.1b

-

-

-

-

SH4.1c

1.500

4.500

6.000

9.000

SH4.1d

-

-

-

-

SH4.2

-

-

-

-

SH5.1

 

 

 

 

SH5.1a

4.000

4.000

8.000

8.000

SH5.1b

10.000

20.000

30.000

40.000

SH5.1c

5.000

5.000

10.000

10.000

SH5.1d

-

-

-

-

SH5.2

 

 

 

 

SH5.2a

5.000

5.000

10.000

10.000

SH5.2b

-

-

-

-

SH5.2c

-

-

-

-

SH6.1

-

-

-

-

SH6.2

-

-

-

-

SH6.3

3.000

6.000

6.000

9.000

SH6.4

-

-

-

-

SH6.5

5.000

10.000

10.000

10.000

SH6.6

-

-

-

-

SH6.7

20.000

20.000

40.000

40.000

SH6.8

25.000

35.000

45.000

60.000

SH6.9

-

35000

6000

8000

SH6.10

-

25.000

25.000

50.000

SH7.1

3.000

5.000

7.500

9.000

SH7.2

3.000

5.000

7.500

9.000

SH7.3

-

3.000

3.000

6.000

SH7.4

-

10.000

6.000

3.000

SH7.5

600.000

-

-

-

TOPLAM

893.900

402.300

568.000

622.200

 

Oda, Tablo 12’de belirtilen toplam maliyetlerini elde edeceği kaynaklarla karşılaştırmak durumundadır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için yıllar itibariyle hangi kaynaklardan hangi gelirlerin elde edileceği tahmin edilmelidir. Bu amaçla Tablo 13’te gösterilen kaynak tablosundan yararlanılabilir.  Kaynaklar Tablosunda yer aldığı şekliyle, stratejik amaç ve hedeflere ilişkin tüm maliyetler Oda bütçesinden karşılanacaktır.

  

Tablo 13. Kaynaklar Tablosu

 

KAYNAKLAR

YILLAR İTİBARİYLE TOPLAM MALİYETLER (TL)

2014

2015

2016

2017

Toplam

ODA BÜTÇESİ

2.050.000

2.280.000

2.530.000

2.810.000

9.670.000

 

BÖLÜM 6: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilmeli, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılmalıdır.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nda, kurumsal hedefler, stratejik amaçlar ve hedeflerin performans göstergeleri, hedef/gerçekleşme değerleri ve sorumluları ile yer aldığı  “Stratejik Hedef Performans İzleme Tablosu” aracılığıyla izlenmektedir. Stratejik hedef ve performans izleme tablosu Ek 5’te sunulmaktadır.

Stratejik hedef performans izleme tablosunda yer alan stratejik hedefler, kurumsal yapıya yayılarak hayata geçirilebilmeleri için, servis hedeflerine indirgenmiştir. Kurumsal performans yönetimi sistemi kapsamında, servis hedefleri “Hedef Performans Takip Formu” aracılığıyla izlenmektedir. Bu formda; servis hedefleri, hedeflere ait performans göstergeleri, hedef ve gerçekleşme değerleri, sorumluları ve hedeflerle ilgili açıklama bölümleri yer almaktadır.

 

Ayrıca formun ekinde, her hedefe ait faaliyetleri, sorumluları, tamamlanma zamanını ve gereken kaynakları içeren bölüm yer almaktadır. Odanın bütün birimlerinin hedef performans takip formları Ek 6’da sunulmaktadır.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşma düzeyinin değerlendirilmesine yönelik olarak stratejik plan bünyesinde bir “Kurumsal Performans Değerlendirme Sistemi” oluşturmuştur. Kurumsal performans değerlendirme sistemi kapsamında kurumsal hedefler ve bölüm hedefleri 6 aylık periyotlarda izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Kurumsal performans sisteminin işleyişine ait bilgiler Ek 7’de yer alan “Kurumsal Performans Değerlendirme Kılavuzu”unda sunulmaktadır

BÖLÜM 7: SONUÇ

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, stratejik planlama süreci ile SWOT analizi, PEST analizi, vizyon, misyon, temel değerler, paydaş görüş ve önerileri çerçevesinde stratejilerini ve hedeflerini belirlemiş, aynı zamanda kalitenin iyileştirilmesine yönelik performans ölçütlerinin de belirlenmesini ve izlenmesini amaçlayan bir sistemin yürürlüğe girmesini planlamıştır. Stratejik planlar, kurum ve kuruluşların uzun vadede ulaşmak istedikleri hedefleri ve bu hedeflere hangi kriterler göz önüne alınarak, nasıl ulaşılacağını tarif eden yol haritalarıdır. Odamız temel olarak üç ana kriteri baz alarak Stratejik Planına yön vermiştir. Bunlar; durum değerlendirmesi, ulaşılmak istenen hedeflerin tespiti ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağıdır.

Odamız Stratejik Plan hazırlıklarını 6 ay gibi bir sürede tamamlayarak bu amaç doğrultusunda ne kadar istekli olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, 6 ay içerisinde dış paydaşları ile bir anket çalışması düzenlemiş ve Tokat’ın gelişiminde Odamızın oynayacağı rolü belirlemiştir. Bunun yanı sıra oda çalışanları ve tüm Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen SWOT analizi çalışmalarıyla Odamızın güçlü ve zayıf yönleri, hedeflerinin başarısını etkileyebilecek tehdit ve fırsatlar belirlenerek iç ve dış çevre unsurları analiz edilmiştir. SWOT analizlerinin sonuçları incelenerek Stratejik Hedeflere yön verilmiştir. Odamız PEST analizi hazırlanarak öncelikle Odanın faaliyet alanına giren, dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler incelenmiş ve Ekonomik, Teknolojik, Sosyo – Kültürel, Politik ve Hukuki alanda yapılan değişikliklerin olumlu ve olumsuz etkilerine karşı izlenecek tutumun ne olacağı kararlaştırılmıştır. Bu çalışmaların ardından vizyon, misyon, temel değerlerden hareketle, stratejik amaçlar oluşturulmuştur. Yedi temel alanda belirlenen stratejik amaçlara ilişkin hedefler konulmuş ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemeye yönelik olarak tüm hedefler için performans göstergeleri tespit edilmiştir.

Planda 7 temel stratejik amaç, bu stratejik amaçlara ilişkin 51 hedef ve aynı sayıda performans göstergesi belirlenmiştir. Stratejik Plan çalışmaları süresince personel, dış paydaşlar, Meclis ve Yönetim Kurulumuzla bir dizi toplantı yapılmıştır.

Yıllık olarak yeniden gözden geçirilmesi öngörülen, 2014-2017 yıllarını kapsayan bu planda; zamanla ortaya çıkabilecek eksiklikler ilerleyen dönemlerde gözden geçirilerek giderilecektir.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan çalışmalarını başlatarak Tokat’ta bu alanda öncü bir rol üstlenmiş ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ve üye şirketlere örnek oluşturmuştur. Stratejik Plan doğrultusunda ulaşılmak istenen nihai amaç, hem üyelerimize hem de Tokat’a yüksek kalitede hizmet vermek ve Tokat’ın ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişiminde öncü bir rol üstlenmektir. 

 

Üye Listesi
İletişim Platformu

Duyurular
Hava Durumu